Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 219/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 216/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Bełchatowa
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 215/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej pt. "Od zabawy do sportu"
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 214/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej pt. "Jesień z tenisem
stołowym dla mieszkańców Bełchatowa"
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 213/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej pt. "Koszykówka dziewcząt
w mieście Bełchatów"
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 212/2021 z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030"
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z 2021 r. w zakresie "przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym"
21.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 210/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, pn. Harcerskie lato 2021
21.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się