Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania
wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
26.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania
wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Bełchatów
26.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 88/2020 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Miasta Bełchatowa
26.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
14.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie mieszkaniowej listy uzupełniającej
14.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym
gminy - szkołom podstawowym - wyposażenia zakupionego ze
środków bieżących
14.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji w zakresie ewidencji,
umarzania i udokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz
wartościami niematerialnymi i prawnymi"
14.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przejęcia przez Miasto Bełchatów od Straży
Miejskiej przy ul. Kościuszki 15 w Bełchatowie środka
trwałego - monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie
miasta Bełchatowa wraz z serwerem i centrum obsługi wizyjnej
14.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok
14.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
30.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się