Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 299/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację oraz dalsze
zagospodarowanie środków trwałych po zlikwidowanym Biurze
Planowania Przestrzennego w Bełchatowie
12.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 298/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 189/2020 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 2 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia
nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora
szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w
których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
18.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 297/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjno - Likwidacyjnej do
oceny stanu zużycia i przydatności oraz dalszego
zagospodarowania środków trwałych po zlikwidowanym Biurze
Planowania Przestrzennego w Bełchatowie
18.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 296/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
18.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 295/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok
18.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 294/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów
pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych
18.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 293/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 292/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji na współfinansowanie/finansowanie
zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 269/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3
grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: "pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" i
"przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 291/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego
w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr
268/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w 2021 roku w zakresie "ochrony i promocji
zdrowia"
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 290/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji na współfinansowanie/finansowanie
zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 267/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3
grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie
"przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"
07.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się