Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2019 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta
Bełchatowa
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia przedstawionych rozliczeń z udzielonych
z budżetu Miasta Bełchatowa w 2019 roku dotacji podmiotowych
dla samorządowych instytucji kultury na realizację zadań
statutowych
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2020 roku w zakresie "nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania"
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2020 roku w zakresie "wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej"
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w 2020 roku w zakresie "przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym"
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w 2020 roku w zakresie "ochrony i promocji
zdrowia"
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia zasad kwalifikacji punktowej w odniesieniu
do wniosków w sprawach mieszkaniowych
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego
zgłoszonego do likwidacji przez Wydział Inżynierii i Ochrony
Środowiska
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku na
finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
18.02.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się