Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 411/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na współfinansowanie/finansowanie
zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 390/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9
grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: "pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" i
"przeciwdziałanie uzaleznieniom i patologiom społecznym"
10.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 410/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego
w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr
389/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w 2020 roku w zakresie "ochrony i promocji
zdrowia"
10.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 409/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na współfinansowanie/finansowanie
zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 388/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9
grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie
"przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"
10.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 408/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na współfinansowanie zadania
publicznego w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 387/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9
grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie
"kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"
10.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 407/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
07.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 406/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok
07.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 405/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
07.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 404/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok
07.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 403/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, będącego jednostką
budżetową Miasta Bełchatowa
24.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 402/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu
CLIMCITIES, polegającej na opracowaniu strategii adaptacji do
zmian klimatu dla Bełchatowa
24.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się