Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2019 roku zadania publicznego z zakresie ochrony zdrowia pn.
"Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób
zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa"
21.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i
sportu
21.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania
wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta
Bełchatowa
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds.Stypendiów Sportowych do
zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne
osiągnięcia sportowe.
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie zamiany nieruchomości
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie majątku
ruchomego na rzecz Regionalnego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego "ERSKA" z przeznaczeniem na realizację
zadania publicznego pod tytułem "Cafe Senior Raj" Centrum
Aktywności Seniora
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadań publicznych
w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie: ochrony
zdrowia oraz pomocy społecznej
15.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie: oświaty
i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
15.01.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się