Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przyznania Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa
w 2018 roku.
17.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa
od Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sieci
wodociągowej podwyższonego ciśnienia wraz z przyłączami oraz
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu
Okrzei w Bełchatowie.
17.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/16 z dnia 10 października
2016 roku
17.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
17.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: ochrony zdrowia oraz
pomocy społecznej.
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: turystyki i rekreacji,
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: oświaty i wychowania
oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku w zakresie współpracy z miastami
partnerskimi
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i
sportu
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: zwalczania narkomanii
oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
11.01.2018 więcej
123