Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 215/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
15.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 214/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie dostosowania planów wydatków ujętych w
załącznikach : "Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2018 roku" i "Plan wydatków z budżetu na
realizację w 2018 roku zadań określonych w gminnych
programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii" do planu wydatków budżetu
Miasta Bełchatowa na 2018 rok
15.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 213/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bełchatowa
14.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 212/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania
założeń Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na
lata 2019-2021
14.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 211/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
14.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 210/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
13.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 209/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
13.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 208/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie sposobu ustalenia kosztów dowożenia
niepełnosprawnego ucznia wraz z jego opiekunem do najbliższej
szkoły, podlegających zwrotowi na rzecz opiekuna w sytuacji,
gdy dowożenie i opiekę zapewnia opiekun
13.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 207/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
12.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 206/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
12.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się