Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 447/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad
rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta
Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
21.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 446/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 445/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 345/2016 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie "Zasad realizacji
rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług przez
jednostki budżetowe Miasta Bełchatowa".
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 444/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 443/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 442/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2018 w ramach otwartego
konkursu ofert
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 441/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzenia
inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 440/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 439/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych,przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa.
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 438/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania jednostce organizacyjnej -
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami
integracyjnymi z siedzibą w Bełchatowie środka trwałego -
samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.
20.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się