Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 447/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad
rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta
Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
21.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 446/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 445/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 345/2016 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie "Zasad realizacji
rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług przez
jednostki budżetowe Miasta Bełchatowa".
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 444/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 443/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 442/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2018 w ramach otwartego
konkursu ofert
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 441/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzenia
inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 440/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 439/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych,przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa.
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 438/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania jednostce organizacyjnej -
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami
integracyjnymi z siedzibą w Bełchatowie środka trwałego -
samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.
20.12.2017 więcej