Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 429/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia darowizny od Komitetu Budowy Posagu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełchatowie z siedzibą w
Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, ulica Rodziny Hellwigów 11 na
rzecz Miasta Bełchatowa
30.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 428/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 155/2015 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie procedur
postępowania w zakresie windykacji dochodów budżetowych,
realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa, z tytułu
podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych i
pozostałych należności, do których zastosowanie ma ustawa o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz należności
cywilnoprawnych
30.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 427/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa
28.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 426/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad
rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta
Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
14.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 425/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
14.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 424/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
04.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 423/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
04.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 422/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i
sportu, pn "Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka
"Kibice Razem 2019"
31.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 421/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
28.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 420/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
28.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się