Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Dominika Dobkowska-Sidek
p.o. Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu
Miasta-wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miasta
16.06.2020 więcej
Zbigniew Pożycki
Dyrektor Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta-wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miasta
02.06.2020 więcej
Marcin Michalak
Zastępca Dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta-wydający decyzje administracyjne w imieniu
Prezydenta Miasta
02.06.2020 więcej
Sylwia Szymczyk
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami
Komunalnymi Urzędu Miasta Bełchatowa-upoważniona do wydawania
decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta
30.05.2018 więcej
Marzena Bukała
Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Miasta
Bełchatowa- wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Prezydenta Miasta
30.05.2018 więcej
Artur Daniłowicz
Inspektor w Zespole Zarządzania Kryzysowego i Spraw obronnych -
upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z
upoważnienia Prezydenta Miasta
24.05.2017 więcej
Marcin Nowak
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - upoważnienie do wydawania
decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta Miasta
24.05.2017 więcej
Anna Graczyk
Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bełchatowa -
wydająca decyzje w imieniu Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
Mirosława Mikła
Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bełchatowa -
wydająca decyzje w imieniu Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
Sławomir Grabski
Koordynator Zespołu ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
Urzędu Miasta Bełchatowa - wydający decyzje administracyjne w
imieniu Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się