2016-01-11

Prezydent Miasta Bełchatowa

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

e-mail: m.czechowska@um.belchatow.pl

Tel: 44/733 51 37, 733 51 38

Fax: 44/733 51 40

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Przedmiot działalności i kompetencje Prezydenta:

Ustawowo Prezydentowi przynależy władza wykonawcza, wykonuje on uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Prezydent koordynuje działania w zakresie ważniejszych problemów społeczno-gospodarczych Miasta, nadzoruje działania Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Dyrektorów oraz samodzielnych stanowisk pracy, zgodnie ze Schematem Organizacyjnym.

 

Do zadań Prezydenta należy:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobu ich realizacji;
 2. przygotowywanie i wykonywanie budżetu Miasta;
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 4. prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę;
 5. informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej Miasta i wykorzystaniu środków budżetowych;
 6. reprezentowanie Miasta Bełchatowa na zewnątrz;
 7. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę;
 8. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem gminnym będącym w ich posiadaniu;
 9. przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Miasta;
 10. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych oraz uchwał dotyczących udzielenia Prezydentowi absolutorium;
 11. przedkładanie Wojewodzie uchwał organów Gminy;
 12. przedkładanie Radzie kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta;
 13. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
 14. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta;
 15. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 16. udzielanie pracownikom pełnomocnictw i upoważnień;
 17. kierowanie i koordynowanie przedsięwzięciami z zakresu obowiązku powszechnej obrony oraz obrony cywilnej;
 18. wykonywanie zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa, przyjętych na podstawie porozumień z tymi jednostkami, a także z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji;
 19. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady;
 20. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Miasta;
 21. wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami.

 

Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Bełchatowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Prezydent może powierzyć prowadzenie - w swoim imieniu - określonych spraw Miasta Wiceprezydentom oraz Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
Szczegółowy zakres zadań Prezydenta określają następujące akty prawa:
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
• Statut Miasta Bełchatowa stanowiący załącznik do uchwały NR L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r.
• Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Bełchatowa

 


 

Prezydent Miasta Bełchatowa przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków we wtorek od godz. 15.00 do godz.17:00 oraz w czwartek od godz. 9.00 do godz. 11.00.
Zgłoszenia przyjmowane są przez sekretariat, I piętro, ul. Kościuszki 1; tel. 44/733 51 37

 


Prezydent Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

 

Kancelaria Prezydenta

Wydział Rozwoju Miasta

Wydział Skarbu Miasta

Wydział Informatyki

Urząd Stanu Cywilnego

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Zespół Obsługi Prawnej

Zespół ds. Informacji Społecznej

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji

Rewident

Audytor Wewnętrzny

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się