2016-01-15

Udostępnienie usługi tłumacza języka migowego

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która zapewnia osobom doświadczonym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym), skorzystanie z usług tłumacza migowego polskiego, przy załatwianiu spraw urzędowych. W przypadku konieczności skorzystania z ww. usługi należy poinformować tutejszy Urząd co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych, wypełniając odpowiedni formularz (wzór w załączniku), który należy złożyć wybierając jedną z poniższych możliwości:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@belchatow.pl
  2. w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP skrytka: /umbelchatow/UM
  3. w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Kościuszki 1
  4. listem na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
  5. faxem pod numer 44/733 51 40.


Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tutejszym Urzędem. Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszym Urzędzie. Prawo, o którym mowa wyżej, może być ograniczone wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.


Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Załączniki

  Zgłoszenie na tłu... migowego.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się