2016-01-15

Udostępnienie usługi tłumacza języka migowego

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która zapewnia osobom doświadczonym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym), skorzystanie z usług tłumacza migowego polskiego, przy załatwianiu spraw urzędowych. W przypadku konieczności skorzystania z ww. usługi należy poinformować tutejszy Urząd co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych, wypełniając odpowiedni formularz (wzór w załączniku) i złożyć go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@belchatow.pl  lub w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP skrytka: /umbelchatow/UM bądź w Kancelarii Ogólnej przy ul. Kościuszki 1 lub przesłać faxem pod numer 44/733 51 40.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tutejszym Urzędem. Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszym Urzędzie. Prawo, o którym mowa wyżej, może być ograniczone wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Załączniki

  Formularz zgłoszenia.doc 125,5 KB (doc) szczegóły pobierz