Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXV/262/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa
za 2020 rok
30.06.2021 więcej
Uchwała nr XXXV/261/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Bełchatowa za 2020 rok
30.06.2021 więcej
Uchwała nr XXXV/260/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bełchatowa wotum
zaufania
30.06.2021 więcej
Uchwała nr XXXV/259/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok
30.06.2021 więcej
Uchwała nr XXXV/258/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
30.06.2021 więcej
Uchwała nr XXXV/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla Miasta
Bełchatowa na rok szkolny 2021/2022
30.06.2021 więcej
Uchwała nr XXXV/256/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/298/17 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
regulaminów określających zasady i tryb korzystania z
obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w
Bełchatowie
30.06.2021 więcej
Uchwała nr XXXV/255/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu
Bełchatowskiego
30.06.2021 więcej
Uchwała nr XXXV/254/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Bełchatów
do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o.
wkładu niepieniężnego oraz wkładu pieniężnego w zamian za
udziały.
30.06.2021 więcej
Uchwała nr XXXIV/253/21 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie
i nadania jej statutu
02.06.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się