Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XVIII/138/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bełchatowie na
2020 rok
05.02.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/137/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.
05.02.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/136/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
zmieniająca Uchwałę nr XVII/125/19 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania z węzła przesiadkowego zlokalizowanego w
Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej.
05.02.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/135/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Miastem Bełchatów a Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie
objęcia mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska opieką i
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy
”Koniczynka” w Bełchatowie.
05.02.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/134/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/407/17 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w
posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata
2018-2021”.
05.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się