Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVI/186/20 z dnia 30 września 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok
07.10.2020 więcej
Uchwała nr XXVI/185/20 z dnia 30 września 2020r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
07.10.2020 więcej
Uchwała nr XXVI/184/20 z dnia 30 września 2020r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku
2020
07.10.2020 więcej
Uchwała nr XXVI/183/20 z dnia 30 września 2020r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
07.10.2020 więcej
Uchwała nr XXVI/182/20 z dnia 30 września 2020r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla
Miasta Bełchatowa na lata 2020-2036”
07.10.2020 więcej
Uchwała nr XXV/181/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok
02.09.2020 więcej
Uchwała nr XXV/180/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
02.09.2020 więcej
Uchwała nr XXV/179/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/165/20 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia
średniej ceny jednostki paliwa dla Miasta Bełchatowa na rok
szkolny 2020/2021
02.09.2020 więcej
Uchwała nr XXV/178/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu na terenie Miasta Bełchatowa.
02.09.2020 więcej
Uchwała nr XXV/177/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i
wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
02.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się