Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr XX/158/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok
06.05.2020 więcej
Uchwała nr XX/157/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
06.05.2020 więcej
Uchwała nr XX/156/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Bełchatowskiemu.
06.05.2020 więcej
Uchwała nr XX/155/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie.
06.05.2020 więcej
Uchwała nr XX/154/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru osiedla
Dolnośląskiego.
06.05.2020 więcej
Uchwała nr XX/153/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi
złożonej do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa –
obszaru osiedla Dolnośląskiego.
06.05.2020 więcej
Uchwała nr XX/152/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru osiedla
Dolnośląskiego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
06.05.2020 więcej
Uchwała nr XX/151/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Bełchatowa w roku 2020.
06.05.2020 więcej
Uchwała nr XX/150/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie przyjęcia Założeń do Planu Zaopatrzenia Bełchatowa
w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe.
06.05.2020 więcej
Uchwała nr XX/149/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia
wykazu zadań i wyrażenia zgody na ich realizację w ramach
projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”
planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności na okres
programowania 2014-2020 oraz wskazania beneficjenta środków z
Funduszu Spójności zmienionej uchwałą Nr V/25/18 Rady
Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2018 r
06.05.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się