Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr XLVI/436/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
05.04.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/435/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
05.04.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/434/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
05.04.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/433/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
05.04.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/432/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.04.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/431/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta
Bełchatowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za po
mocą środków komunikacji elektronicznej
05.04.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/430/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za
pojemnik o określonej pojemności
05.04.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/429/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Bełchatowa
05.04.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/428/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie podziału Miasta Bełchatowa na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu
05.04.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/427/18 z dnia 29 marca 2018 r
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Bełchatowa w roku 2018
05.04.2018 więcej
123