Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr V_31_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
zmieniająca uchwałę nr XXXVI/325/17 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie delegowania
przedstawicieli Rady Miejskiej w Bełchatowie do Komitetu
Rewitalizacji.
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V_30_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
zmieniająca uchwałę nr II/4/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z
dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów komisji
stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie.
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V_29_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta
Bełchatowa
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V_28_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta
Bełchatowa.
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V_27_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa
Łódzkiego.
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V_26_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/407/17 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w
posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2018-2021”.
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V_25_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia
wykazu zadań i wyrażenia zgody na ich realizację w ramach
projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”
planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności na okres
programowania 2014 – 2020 oraz wskazania beneficjenta środków
z Funduszu Spójności
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V_24_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na
zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V_23_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta
Bełchatowa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata
2019-2023
03.01.2019 więcej
Uchwała Nr V_22_18 z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektu PUMPTRUCK.
02.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się