Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLIX/463/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Bełchatowa za 2017 rok.
05.07.2018 więcej
Uchwała nr XLIX/462/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok.
05.07.2018 więcej
Uchwała nr XLIX/461/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
05.07.2018 więcej
Uchwała nr XLIX/460/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Bełchatowa.
05.07.2018 więcej
Uchwała nr XLIX/459/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Bełchatowa miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
05.07.2018 więcej
Uchwała nr XLIX/458/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Miasta Bełchatowa.
05.07.2018 więcej
Uchwała nr XLIX/457/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu „Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatowa”.
05.07.2018 więcej
Uchwała nr XLIX/456/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą w
Bełchatowie, na lata 2018-2021”.
05.07.2018 więcej
Uchwała nr XLIX/455/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
05.07.2018 więcej
Uchwała nr XLIX/454/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa z
ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
05.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się