Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IV_17_18 z dnia 5 grudnia 2018r.
zmieniającego Uchwałę Nr XLVIII/448/18 z dn. 24 maja 2018 r. w
sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Policji w Bełchatowie.
06.12.2018 więcej
Uchwała Nr IV_16_18 z dnia 5 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
06.12.2018 więcej
Uchwała Nr III_15_18 z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miejskiej do
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bełchatowie.
06.12.2018 więcej
Uchwała Nr III_14_18 z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok.
06.12.2018 więcej
Uchwała Nr III_13_18 z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
06.12.2018 więcej
Uchwała Nr III_12_18 z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/431/18 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta Bełchatowa oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
06.12.2018 więcej
Uchwała Nr III_11_18 z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za
pojemnik o określonej pojemności
06.12.2018 więcej
Uchwała Nr III_10_18 z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.
06.12.2018 więcej
Uchwała Nr III_9_18 z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2019 rok”.
06.12.2018 więcej
Uchwała Nr III_8_18 z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019.
06.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się