Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LIII_492_18 z dnia 27 września 2018 r
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
04.10.2018 więcej
Uchwała nr LIII_492_18 z dnia 27 września 2018 r
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
04.10.2018 więcej
Uchwała nr LIII_491_18 z dnia 27 września 2018 r
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta
Bełchatowa.
04.10.2018 więcej
Uchwała nr LIII_490_18 z dnia 27 września 2018 r
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części
osiedli: Politanice, Binków i Zdzieszulice.
03.10.2018 więcej
Uchwała nr LIII_489_18 z dnia 27 września 2018 r
w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli:
Politanice, Binków i Zdzieszulice z ustaleniami „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Bełchatowa”.
03.10.2018 więcej
Uchwała nr LIII_488_18 z dnia 27 września 2018 r
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do ustaleń projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa –
części osiedli: Politanice, Bińków i Zdzieszulice.
03.10.2018 więcej
Uchwała nr LIII_487_18 z dnia 27 września 2018 r
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta
Bełchatowa
03.10.2018 więcej
Uchwała nr LIII_486_18 z dnia 27 września 2018 r
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w
Bełchatowie i pokrycie go wkładem niepieniężnym w zamian za
udziały.
03.10.2018 więcej
Uchwała nr LIII_485_18 z dnia 27 września 2018 r
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Bełchatowa.
03.10.2018 więcej
Uchwała nr LI/484/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok.
05.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się