Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLIII/407/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Bełchatowie, na lata
2018-2021
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/406/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o
zgłoszonych kandydatach na ławników w wyborach
uzupełniających na kadencję 2016-2019 oraz do zniszczenia
nieodebranych dokumentów
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/405/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2018 rok
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/404/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bełchatowa.
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/403/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Miasta, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/402/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na rok 2017
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/401/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLII/400/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na rok 2017.
06.12.2017 więcej
Uchwała nr XLII/399/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
06.12.2017 więcej
Uchwała nr XLII/398/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2018 rok”.
06.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się