Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XVII/133/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie
24.12.2019 więcej
Uchwała nr XVII/132/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2020 rok
24.12.2019 więcej
Uchwała nr XVII/131/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bełchatowa
24.12.2019 więcej
Uchwała nr XVII/130/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.
24.12.2019 więcej
Uchwała nr XVII/129/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
24.12.2019 więcej
Uchwała nr XVII/128/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Śródmieście
w Bełchatowie.
24.12.2019 więcej
Uchwała nr XVII/127/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bełchatowa
24.12.2019 więcej
Uchwała nr XVII/126/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla Miasta
Bełchatów na rok szkolny 2019/2020.
24.12.2019 więcej
Uchwała nr XVII/125/19 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z węzła
przesiadkowego zlokalizowanego w Bełchatowie przy ul.
Czaplinieckiej.
24.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/124/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.
04.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się