2019-05-07

Wydział Spraw Społecznych

Kierujący: Iwona Nowak

e-mail: i.nowak@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 52 09

 

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:

 1. monitorowanie i kontrola prowadzonych spraw związanych z działalnością Żłobka Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
 2. prowadzenie wykazu placówek wsparcia dziennego świadczących pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, działających na terenie Miasta;
 3. prowadzenie nadzoru nad niepublicznymi żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, a w przypadku udzielania tym podmiotom dotacji celowej z budżetu Miasta, prowadzenie nadzoru w zakresie prawidłowości wykorzystywania dotacji;
 4. wydawanie zezwoleń podmiotom na prowadzenie placówek wsparcia dziennego świadczących pomoc w opiece i wychowaniu dziecka;
 5. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 6. realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny;
 7. realizacja zadań dotyczących wspierania funkcji rodziny wielodzietnej, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie spraw w ramach Programu Bełchatowska Karta Rodziny;
 8. opracowywanie i realizacja programów w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wsparcia rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 9. realizowanie i koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznych w tym rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii;
 10. przeprowadzanie procedury konsultacji społecznych w związku z przygotowaniem projektu programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz projektów innych programów i uchwał, których przygotowanie wymaga przeprowadzenia takich konsultacji;
 11. współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami realizującymi zadania w zakresie ochrony zdrowia (w tym z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej), pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcia rodziny;
 12. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy realizacji przedsięwzięć wynikających z ich zadań statutowych bądź zadań Miasta;
 13. przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie;
 14. dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej rozliczeń dotacji budżetowych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach zadań własnych gminy;
 15. bieżąca współpraca z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 16. prowadzenie zadań związanych z budżetem obywatelskim;
 17. organizacja prac społecznie użytecznych;
 18. kreowanie działań pobudzających aktywność mieszkańców Miasta w zakresie wolontariatu.

 

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia:

 

Numer usługi Nazwa usługi/sprawy
IV-1

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych wpis, zmiana, wykreślenie

IV-2 Bełchatowska Karta Rodziny
IV-3 Karta Dużej Rodziny
IV-4 Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
IV-5 Budżet Obywatelski Bełchatowa
IV-6 Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się