2019-05-07

Wydział Spraw Społecznych

Kierujący: Iwona Nowak

e-mail: i.nowak@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 52 09

 

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:

 1. monitorowanie i kontrola prowadzonych spraw związanych z działalnością Żłobka Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
 2. prowadzenie wykazu placówek wsparcia dziennego świadczących pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, działających na terenie Miasta;
 3. prowadzenie nadzoru nad niepublicznymi żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, a w przypadku udzielania tym podmiotom dotacji celowej z budżetu Miasta, prowadzenie nadzoru w zakresie prawidłowości wykorzystywania dotacji;
 4. wydawanie zezwoleń podmiotom na prowadzenie placówek wsparcia dziennego świadczących pomoc w opiece i wychowaniu dziecka;
 5. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 6. realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny;
 7. realizacja zadań dotyczących wspierania funkcji rodziny wielodzietnej, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie spraw w ramach Programu Bełchatowska Karta Rodziny;
 8. opracowywanie i realizacja programów w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wsparcia rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 9. realizowanie i koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznych w tym rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii;
 10. przeprowadzanie procedury konsultacji społecznych w związku z przygotowaniem projektu programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz projektów innych programów i uchwał, których przygotowanie wymaga przeprowadzenia takich konsultacji;
 11. współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami realizującymi zadania w zakresie ochrony zdrowia (w tym z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej), pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcia rodziny;
 12. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy realizacji przedsięwzięć wynikających z ich zadań statutowych bądź zadań Miasta;
 13. przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie;
 14. dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej rozliczeń dotacji budżetowych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach zadań własnych gminy;
 15. bieżąca współpraca z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 16. prowadzenie zadań związanych z budżetem obywatelskim;
 17. organizacja prac społecznie użytecznych;
 18. kreowanie działań pobudzających aktywność mieszkańców Miasta w zakresie wolontariatu;
 19. przyjmowanie  wniosków CEIDG-1 oraz wprowadzanie i aktualizowanie danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 20. prowadzenie bazy danych z zakresu ewidencji przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bełchatowa przed 23 grudnia 2011 r.;
 21. potwierdzanie danych wskazanych w rejestrze gminy i ewidencji działalności gospodarczej;
 22. wydawanie zezwoleń (w tym jednorazowych) oraz decyzji o odmowie wydania zezwolenia, cofanie oraz wygaszanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
 23. obsługa i kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
 24. przygotowywanie projektów postanowień dotyczących wyrażenia opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie w przedmiocie lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 25. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta;
 26. prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
 27. rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu punktów sprzedaży alkoholu;
 28. przygotowywanie projektu opinii lokalizacyjnej kasyna gry;
 29. realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przeciwdziałania i zwalczania klęsk żywiołowych, w tym opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie wymaganej prawem dokumentacji;
 30. realizowanie zadań związanych z utworzeniem i obsługą kancelaryjno-biurową Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 31. koordynowanie systemów kierowania, alarmowania oraz obserwacji zagrożeń na obszarze Miasta w ramach funkcjonowania Miejskiego Centrum Powiadamiania Kryzysowego;
 32. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w sprawach ewidencji ludności i pojazdów podlegających opodatkowaniu dla potrzeb systemu gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego w czasie pokoju;
 33. prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych;
 34. współpraca z służbami, inspekcjami oraz innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności;
 35. przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi, w szczególności:
 • dokonywanie rejestracji przedpoborowych oraz aktualizacji rejestru przedpoborowych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
 • przyjmowanie wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz ich opiniowanie,
 • przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności kraju;
 1. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym spraw związanych z funkcjonowaniem i wyposażeniem ochotniczych straży pożarnych;
 2. podejmowanie działań związanych z unieszkodliwieniem materiałów wybuchowych i innych materiałów niebezpiecznych;
 3. przyjmowanie zawiadomień i przygotowanie materiałów w sprawach dotyczących zgromadzeń, wydawanie decyzji o ich rozwiązaniu oraz udział w tych zgromadzeniach w myśl przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach;
 4. przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydawania decyzji na przeprowadzenie imprez masowych oraz kontrolowanie zgodności przebiegu imprez masowych w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia:

 

Numer usługi Nazwa usługi/sprawy
IV-1

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych wpis, zmiana, wykreślenie

IV-2 Bełchatowska Karta Rodziny
IV-3 Karta Dużej Rodziny
IV-4 Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
IV-5 Budżet Obywatelski Bełchatowa
IV-6 Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
IV-7 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności 
IV-8 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
IV-9 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
IV-10 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
IV-11 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
IV-12 Przyznanie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..