2019-02-01

Wydział Promocji i Turystyki

Kierujący: Karolina Oleksiewicz-Hoffer

e-mail: k.oleksiewicz-hoffer@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 51 09, 733 51 01

 

Do zadań Wydziału Promocji i Turystyki należy w szczególności:

 1. realizacja założeń i celów zawartych w Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim;
 2. nadzór nad prawidłowym stosowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Bełchatowa;
 3. podejmowanie działań w zakresie promocji Miasta:
 • opracowywanie informacji i projektów do materiałów reklamowych i publikacji własnych,
 • przygotowywanie informacji promocyjnych dla obcych wydawnictw,
 • organizowanie imprez, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym oraz ich techniczna obsługa;
 1. badanie opinii publicznej w zakresie wizerunku Miasta i skuteczności działań promocyjnych;
 2. udział w organizowaniu oprawy uroczystości miejskich i świąt państwowych oraz przygotowywanie harmonogramu i zakresu flagowania Miasta we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska;
 3. współdziałanie z instytucjami, przedsiębiorcami, placówkami kulturalo-oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju lokalnego i promocji Miasta oraz organizacyjne wspieranie podejmowanych przez nich inicjatyw;
 4. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć promujących Miasto w kraju i za granicą;
 5. współpraca z jednostkami administracji publicznej, fundacjami i stowarzyszeniami oraz agendami Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i dotyczących współpracy z miastami partnerskimi, a także w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy dla budżetu Miasta;
 6. realizacja założeń wynikających z zawartych umów o współpracy partnerskiej;
 7. inicjowanie i realizowanie projektów o zasięgu międzynarodowym, przy udziale społeczności Bełchatowa i miast partnerskich, w tym pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na ich organizację;
 8. opracowywanie założeń programowych oraz inicjowanie działań zmierzających do upowszechniania kultury i kultury fizycznej w Mieście;
 9. współdziałanie z placówkami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie realizacji na terenie Miasta wspólnych przedsięwzięć kulturalnych oraz udzielanie tym jednostkom pomocy w realizacji ich zadań statutowych;
 10. opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście oraz organizacja lub współorganizacja imprez realizowanych przy finansowym zaangażowaniu Miasta;
 11. koordynowanie zadań instytucji kultury i Miejskiego Centrum Sportu oraz monitorowanie ich działalności i przekazywanie dotacji;
 12. wykonywanie zadań związanych z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem oraz likwidacją instytucji kultury, a także opracowywanie projektów statutów tych instytucji;
 13. stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju kultury fizycznej w Mieście i przygotowywanie spraw związanych z powoływaniem, przekształcaniem oraz likwidacją miejskich instytucji działających w zakresie organizacji sportu, wypoczynku i rekreacji;
 14. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury i Miejskiego Centrum Sportu;
 15. przygotowywanie projektów podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na kulturę, kulturę fizyczną i sport oraz sprawowanie, przy współdziałaniu z Zespołem ds. Budżetu, bieżącej kontroli wydatkowania przyznanych środków;
 16. opracowywanie przy udziale innych Wydziałów planów w zakresie inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów placówek kultury i urządzeń sportowo– rekreacyjnych;
 17. prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury;
 18. współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji kulturalnej, rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży;
 19. przedstawianie Prezydentowi wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia twórcze, artystyczne i sportowe oraz upowszechnianie kultury i kultury fizycznej;
 20. badanie opinii publicznej w zakresie skuteczności działań Miasta w zakresie upowszechniania kultury;
 21. współpraca z innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 22. wykonywanie zadań należących do Miasta, a określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony dóbr kultury i współpraca w zakresie ochrony zabytków z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 23. wykonywanie zadań związanych z pamięcią historyczną i ochroną dóbr kultury w Mieście, w tym sprawowanie merytorycznej opieki nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi, których właścicielem jest Miasto;
 24. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań zleconych przez Miasto w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 25. dokonywanie kontroli merytorycznej rozliczeń dotacji budżetowych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w dziale kultura fizyczna i sport;
 26. współpraca z Wydziałem Inwestycji przy realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej;
 27. opiniowanie wniosków o objęcie Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa wydarzeń, imprez a także publikacji o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
 28. prowadzenie ewidencji zabytków, pomników, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych oraz stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie Miasta;
 29. prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej:
 • kreowanie i realizacja zadań z zakresu rozwoju turystyki lokalnej,
 • prowadzenie badań ruchu turystycznego na terenie Miasta,
 • rozwijanie ruchu pamiątkarskiego związanego z produktami turystycznymi Miasta,
 • sprzedaż materiałów promocyjnych,
 • promocja produktów turystycznych Miasta,
 • współpraca z innymi podmiotami branży turystycznej działającymi na terenie Miasta,
 • współtworzenie i upowszechnianie kompleksowej oferty turystycznej w powiązaniu z ofertą kulturalno-sportową i promocyjną Miasta.

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia:

 

Numer usługi Nazwa usługi/sprawy
XII-1 Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
XII-2 Ubieganie się o przyznanie stypendium artystycznego
XII-3 Ubieganie się o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa w dziale kultura i sztuka
XII-4 Ubieganie się o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe
XII-5 Ubieganie się o przyznanie wyróżnienia i nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się