2019-02-01

Wydział Promocji Kultury i Sportu

Kierujący: Jakub Kołodziejczyk

e-mail: j.kolodziejczyk@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 51 01

 

Do zadań Wydziału Promocji Kultury i Sportu należy w szczególności:

 1. realizacja założeń i celów zawartych w Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim, w tym nadzór nad prawidłowym stosowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Bełchatowa;
 2. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć promujących Miasto w kraju i za granicą;
 3. udział w organizowaniu oprawy uroczystości miejskich i świąt państwowych oraz przygotowywanie harmonogramu i zakresu flagowania Miasta we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska;
 4. współdziałanie z instytucjami, przedsiębiorcami, placówkami kulturalo-oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju lokalnego i promocji Miasta oraz organizacyjne wspieranie podejmowanych przez nich inicjatyw;
 5. współpraca z jednostkami administracji publicznej, fundacjami i stowarzyszeniami oraz agendami Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i dotyczących współpracy z miastami partnerskimi, a także w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy dla budżetu Miasta;
 6. inicjowanie i realizowanie projektów o zasięgu międzynarodowym, przy udziale społeczności Bełchatowa i miast partnerskich, w tym pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na ich organizację; 
 7. inicjowanie działań zmierzających do upowszechniania kultury i kultury fizycznej w Mieście;
 8. współdziałanie z placówkami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie realizacji na terenie Miasta wspólnych przedsięwzięć kulturalnych oraz udzielanie tym jednostkom pomocy w realizacji ich zadań statutowych;
 9. opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście oraz organizacja lub współorganizacja imprez realizowanych przy finansowym zaangażowaniu Miasta;
 10. stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju kultury i sportu w Mieście oraz nadzór nad jednostkami realizującymi niniejsze zadania w tym przygotowywanie spraw związanych z powoływaniem, przekształcaniem oraz likwidacją miejskich instytucji działających w zakresie organizacji kultury, sportu, wypoczynku i rekreacji;
 11. prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury;
 12. przygotowywanie projektów podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na promocję, kulturę, kulturę fizyczną i sport oraz sprawowanie, przy współdziałaniu z Zespołem ds. Budżetu, bieżącej kontroli wydatkowania przyznanych środków;
 13. opracowywanie przy udziale innych Wydziałów planów w zakresie inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów placówek kultury i urządzeń sportowo– rekreacyjnych;
 14. współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji kulturalnej, rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży;
 15. przedstawianie Prezydentowi wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia twórcze, artystyczne i sportowe oraz upowszechnianie kultury i kultury fizycznej;
 16. wykonywanie zadań należących do Miasta, a określonych w przepisach szczególnych z zakresu ochrony dóbr kultury i współpraca w zakresie ochrony zabytków z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 17. wykonywanie zadań związanych z pamięcią historyczną i ochroną dóbr kultury w Mieście, w tym sprawowanie merytorycznej opieki nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi, których właścicielem jest Miasto;
 18. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań zleconych przez Miasto w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 19. dokonywanie kontroli merytorycznej rozliczeń dotacji budżetowych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w dziale kultura fizyczna i sport;
 20. współpraca z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych przy realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej;
 21. opiniowanie wniosków o objęcie Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa wydarzeń, imprez a także publikacji o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
 22. prowadzenie ewidencji zabytków, pomników, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych oraz stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie Miasta;
 23. prowadzenie Informacji Turystycznej Miasta.

 

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia:

 

Numer usługi Nazwa usługi/sprawy
XII-1 Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
XII-2 Ubieganie się o przyznanie stypendium artystycznego
XII-3 Ubieganie się o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa w dziale kultura i sztuka
XII-4 Ubieganie się o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe
XII-5 Ubieganie się o przyznanie wyróżnienia i nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..