2019-02-01

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Kierujący: Zbigniew Pożycki

e-mail: z.pozycki@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 52 34, 733 51 93

 

Do zadań Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 

 1. wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg: punkty handlowe, reklamy);
 2. uzgadnianie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych i wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach;
 3. planowanie, koordynowanie działań i kontrola robót w pasach drogowych;
 4. uzgadnianie lokalizacji zjazdów oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2m;
 5. opiniowanie i uzgadnianie projektów inwestycyjnych w zakresie obsługi komunikacyjnej;
 6. opiniowanie projektów organizacji ruchu;
 7. bieżące utrzymanie dróg, w tym zimowe, oraz drogowej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągach dróg będących w zarządzie Miasta (drogi gminne, powiatowe, wewnętrzne, pożarowe);
 8. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 9. koordynowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;
 10. wydawanie decyzji na usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 11. udział pod względem technicznym w prowadzonych sprawach związanych z przejmowaniem przez Miasto na majątek komunalny obiektów i urządzeń technicznych od innych podmiotów;
 12. wydawanie przepustek zezwalających na wjazd na tereny miejskie;
 13. sprawowanie i organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt;
 14. wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;
 15. prowadzenie zadań obejmujących: wydawanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, uzgadnianie planowanych przebiegów linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze Miasta;
 16. prowadzenie rozbiórek miejskich obiektów budowlanych;
 17. utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury oświetlenia terenów publicznych (place, drogi, parki, zieleńce itp.);
 18. realizacja programu usuwania z terenu Miasta wyrobów zawierających azbest;
 19. przygotowywanie wniosków i kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty i zakupy dla realizacji zadań Wydziału;
 20. koordynowanie zadań z zakresu robót publicznych;
 21. prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem targowiska miejskiego, przygotowywanie uchwał w sprawie opłaty targowej i regulaminu targowiska;
 22. prowadzenie robót remontowych, budów oraz utwardzeń terenu w obrębie terenów będących w opiece Wydziału;
 23. utrzymanie należytego stanu technicznego i estetycznego tablic pamiątkowych, informacyjnych, pomników, masztów, herbów znajdujących się w obrębie terenów będących w opiece Wydziału oraz flagowanie Miasta na wniosek Wydziału Promocji i Turystyki;
 24. realizacja celów ochrony przyrody poprzez: przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustanawiania i znoszenia form ochrony przyrody, sprawowanie opieki nad ustanowionymi formami;
 25. zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia;
 26. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
 27. prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenia drzewa lub krzewu, uszkodzenia drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
 28. prowadzenie zadań inwestycyjnych dotyczących zakresu ochrony środowiska i zieleni wraz z przygotowywaniem wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych funduszy celowych;
 29. przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji zakończonych inwestycji;
 30. prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów Miasta;
 31. udział w przekazywaniu i odbiorach terenów zieleni miejskiej w związku z prowadzonymi przez inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych inwestycji na terenie Miasta;
 32. opiniowanie i udział w prowadzonych przez organy postępowaniach administracyjnych wynikających z przepisów: prawa górniczego i geologicznego, ochrony zabytków – w zakresie parków lub innych form ochrony przyrody, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego;
 33. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia stosunków wodnych na gruncie;
 34. opiniowanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawach programu ochrony powietrza, aktualizacji programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych;
 35. opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu wyznaczających obszary ciche;
 36. przygotowywanie projektów uchwał ustanawiających ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;
 37. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczących osób fizycznych;
 38. gospodarowanie wpływami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 39. wydawanie decyzji i przyjmowanie wyników pomiarów i zgłoszeń w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne;
 40. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 41. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zatwierdzenia programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie cyklicznych raportów z jego realizacji;
 42. prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;
 43. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 44. utrzymanie, bieżące remonty i eksploatacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: sprawowanie bieżącej i okresowej kontroli ich stanu technicznego, przygotowywanie zleceń i umów na remonty i odtworzenie zniszczeń, nadzór nad robotami i odbiory;
 45. załatwianie spraw związanych ze zgłaszaniem zniszczeń ubezpieczonego mienia komunalnego oraz wypadków zaistniałych na obiektach komunalnych;
 46. sprawowanie opieki nad kwaterami, grobami i cmentarzami wojennymi;
 47. sprawowanie nadzoru nad systemem monitoringu wizyjnego Miasta, w tym prowadzenie i aktualizacja wykazu zainstalowanych kamer wraz z lokalizacją ich montażu.

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia:

 

Numer usługi Nazwa usługi/sprawy
 X-1

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

X-2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
X-3 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
X-4 Bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów, oznakowania pionowego i poziomego ulic (ulice gminne i powiatowe na terenie Miasta)
X-5 Decyzja na lokalizację urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym - dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta - uzgadnianie projektów technicznych
X-6 Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych – prowadzenie robót w pasie drogowym
X-7 Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdów
X-8 Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów handlowych
X-9 Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach wewnętrznych
X-10 Licencja na przewóz taksówką osobową
X-11

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze Miasta Bełchatowa

X-12 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
X-13

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

- spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
X-14 Odbiór, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bełchatowa, zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się