2019-02-01

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Kierujący: Zbigniew Pożycki

e-mail: z.pozycki@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 52 34, 733 51 93

 

Do zadań Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 

 1. wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg: punkty handlowe, reklamy);
 2. uzgadnianie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych i wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach;
 3. planowanie, koordynowanie działań i kontrola robót w pasach drogowych;
 4. uzgadnianie lokalizacji zjazdów oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2m;
 5. opiniowanie i uzgadnianie projektów inwestycyjnych w zakresie obsługi komunikacyjnej;
 6. opiniowanie projektów organizacji ruchu;
 7. bieżące utrzymanie dróg, w tym zimowe, oraz drogowej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągach dróg będących w zarządzie Miasta (drogi gminne, powiatowe, wewnętrzne, pożarowe);
 8. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 9. koordynowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;
 10. wydawanie decyzji na usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 11. udział pod względem technicznym w prowadzonych sprawach związanych z przejmowaniem przez Miasto na majątek komunalny obiektów i urządzeń technicznych od innych podmiotów;
 12. wydawanie przepustek zezwalających na wjazd na tereny miejskie;
 13. sprawowanie i organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt;
 14. wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;
 15. prowadzenie zadań obejmujących: wydawanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, uzgadnianie planowanych przebiegów linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze Miasta;
 16. prowadzenie rozbiórek miejskich obiektów budowlanych;
 17. utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury oświetlenia terenów publicznych (place, drogi, parki, zieleńce itp.);
 18. realizacja programu usuwania z terenu Miasta wyrobów zawierających azbest;
 19. przygotowywanie wniosków i kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty i zakupy dla realizacji zadań Wydziału;
 20. koordynowanie zadań z zakresu robót publicznych;
 21. prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem targowiska miejskiego, przygotowywanie uchwał w sprawie opłaty targowej i regulaminu targowiska;
 22. prowadzenie robót remontowych, budów oraz utwardzeń terenu w obrębie terenów będących w opiece Wydziału;
 23. utrzymanie należytego stanu technicznego i estetycznego tablic pamiątkowych, informacyjnych, pomników, masztów, herbów znajdujących się w obrębie terenów będących w opiece Wydziału oraz flagowanie Miasta na wniosek Wydziału Promocji i Turystyki;
 24. realizacja celów ochrony przyrody poprzez: przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustanawiania i znoszenia form ochrony przyrody, sprawowanie opieki nad ustanowionymi formami;
 25. zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia;
 26. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
 27. prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenia drzewa lub krzewu, uszkodzenia drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
 28. prowadzenie zadań inwestycyjnych dotyczących zakresu ochrony środowiska i zieleni wraz z przygotowywaniem wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych funduszy celowych;
 29. przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji zakończonych inwestycji;
 30. prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów Miasta;
 31. udział w przekazywaniu i odbiorach terenów zieleni miejskiej w związku z prowadzonymi przez inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych inwestycji na terenie Miasta;
 32. opiniowanie i udział w prowadzonych przez organy postępowaniach administracyjnych wynikających z przepisów: prawa górniczego i geologicznego, ochrony zabytków – w zakresie parków lub innych form ochrony przyrody, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego;
 33. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia stosunków wodnych na gruncie;
 34. opiniowanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawach programu ochrony powietrza, aktualizacji programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych;
 35. opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu wyznaczających obszary ciche;
 36. przygotowywanie projektów uchwał ustanawiających ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;
 37. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczących osób fizycznych;
 38. gospodarowanie wpływami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 39. wydawanie decyzji i przyjmowanie wyników pomiarów i zgłoszeń w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne;
 40. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 41. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zatwierdzenia programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie cyklicznych raportów z jego realizacji;
 42. prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;
 43. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 44. utrzymanie, bieżące remonty i eksploatacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: sprawowanie bieżącej i okresowej kontroli ich stanu technicznego, przygotowywanie zleceń i umów na remonty i odtworzenie zniszczeń, nadzór nad robotami i odbiory;
 45. załatwianie spraw związanych ze zgłaszaniem zniszczeń ubezpieczonego mienia komunalnego oraz wypadków zaistniałych na obiektach komunalnych;
 46. sprawowanie opieki nad kwaterami, grobami i cmentarzami wojennymi;
 47. sprawowanie nadzoru nad systemem monitoringu wizyjnego Miasta, w tym prowadzenie i aktualizacja wykazu zainstalowanych kamer wraz z lokalizacją ich montażu.

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia:

 

Numer usługi Nazwa usługi/sprawy
 X-1

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

X-2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
X-3 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
X-4 Bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów, oznakowania pionowego i poziomego ulic (ulice gminne i powiatowe na terenie Miasta)
X-5 Decyzja na lokalizację urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym - dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta - uzgadnianie projektów technicznych
X-6 Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych – prowadzenie robót w pasie drogowym
X-7 Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdów
X-8 Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów handlowych
X-9 Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach wewnętrznych
X-10 Licencja na przewóz taksówką osobową
X-11

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze Miasta Bełchatowa

X-12 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
X-13

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

- spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
X-14 Odbiór, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bełchatowa, zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych

 

 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..