2015-05-29

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierujący: Ilona Ostrowska

e-mail: i.ostrowska@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 51 91

 

Do zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących inwestycji miejskich i analiza możliwości źródeł ich finansowania;
 2. opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących inwestycji miejskich i analiza możliwości źródeł ich finansowania;
 3. planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w budżecie Miasta na dany rok;
 4. zlecanie wykonywania ekspertyz, badań technicznych, dokumentacji projektowo-kosztorysowych;
 5. przygotowywanie projektów umów, kosztorysów nakładczych i inwestorskich na realizację zadań inwestycyjnych;
 6. występowanie o wydanie decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji;
 7. wykonywanie czynności inwestora w stosunku do inwestycji prowadzonych przez Miasto;
 8. nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowej i terminowej realizacji zadań inwestycyjnych;
 9. nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji prowadzonych  przez Miasto oraz jednostki organizacyjne Miasta;
 10. współpraca z zewnętrznymi jednostkami w zakresie inwestycji miejskich;
 11. przygotowywanie dokumentów i nadzór merytoryczny nad realizacją płatności za wykonane zadania inwestycyjne;
 12. przygotowanie wniosków i kompletnej dokumentacji do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót i usług w zakresie realizowanych inwestycji;
 13. dokonywanie odbiorów końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych;
 14. organizowanie i przeprowadzanie przeglądów inwestycji w okresie rękojmi i gwarancji;
 15. wykonywanie sprawozdawczości statystycznej Miasta dotyczącej inwestycji prowadzonych przez Wydział;
 16. prowadzenie i rozliczanie zadań inwestycyjnych, wraz z wystawieniem dowodów przyjęcia środka trwałego OT;
 17. prowadzenie zbioru dokumentów odnośnie realizowanych inwestycji;
 18. przygotowywanie materiałów i projektów uchwał związanych z realizacją inwestycji;
 19. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział;
 20. prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych związanych z ogłoszeniem, przeprowadzeniem oraz zakończeniem postępowania przetargowego prowadzonego przez Miasto zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dla potrzeb Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta;
 21. kompletowanie i powielanie materiałów przetargowych przekazywanych przez komórki organizacyjne wnioskujące o przeprowadzenie przetargu;
 22. sporządzanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkich dokumentów prawnych związanych z przeprowadzonymi przetargami;
 23. prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem i przesyłaniem informacji dotyczących rozpoczęcia przetargu i rozstrzygnięć postępowań przetargowych zgodnie z wymogami aktualnych przepisów;
 24. wydawanie i sprzedaż materiałów przetargowych, w tym wystawianie faktur za sprzedane materiały;
 25. udział w pracach komisji przetargowych w zakresie obsługi organizacyjno-prawnej, gwarantującej prawidłowość i zgodność prowadzonego postępowania z wymogami aktualnych przepisów;
 26. załatwianie spraw związanych z wnoszeniem i zwrotem wadiów;
 27. bieżące koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wprowadzaniem do rejestrów przez Wydziały zadań w zakresie planów i wydatków zamówień udzielanych z wyłączeniem obowiązku stosowania procedur Prawa zamówień publicznych;
 28. kompletowanie i analiza, przedłożonych przez poszczególne Wydziały, wykazów planowanych postępowań przetargowych oraz określenie obowiązku ich ogłaszania;
 29. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych;
 30. reprezentowanie Urzędu przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się