2015-05-29

Wydział Geodezji i Architektury

Kierujący: Elżbieta Rawicka-Radwańska

e-mail: e.rawicka_radwanska@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 51 77

 

Do zadań Wydziału Geodezji i Architektury należy w szczególności:

 1. przygotowanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. przygotowanie opinii podziałów terenów;
 3. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym;
 4. prowadzenie wykazu nazewnictwa ulic, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 5. prowadzenie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;
 6. prowadzenie spraw terenowo-prawnych w zakresie przygotowania inwestycji miejskich;
 7. bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie w zakresie ewidencji i klasyfikacji bonitacyjnej gruntów położonych na terenie Miasta;
 8. wykonywanie czynności związanych ze zbywaniem mienia komunalnego;
 9. podejmowanie czynności związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu, znoszenia współwłasności, ustanawiania służebności gruntowych; 
 10. regulacja stanów prawnych nieruchomości, przygotowywanie materiałów do postępowania cywilnego i wieczystoksięgowego oraz przygotowywanie spraw związanych z przekazywaniem gruntów w wieczyste użytkowanie na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, produkcyjnych i innych oraz zakładów i przedsiębiorstw, które posiadają swoje naniesienia na gruntach komunalnych;
 11. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem;
 12. prowadzenie spraw z zakresu wydzierżawiania gruntów miejskich;
 13. nadzór nad realizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta;
 14. realizacja ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 15. przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o charakterze budowlanym;
 16. współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego oraz organizowanie kontroli nad działalnością Biura;
 17. współpraca z Komisją urbanistyczno-architektoniczną;
 18. współprowadzenie z Wydziałem Skarbu Miasta gminnego zasobu nieruchomości;
 19. udział w postępowaniu dotyczącym spadków nabytych przez Miasto w tym związanych z długami spadkowymi;
 20. prowadzenie spraw z zakresu danych przestrzennych, w tym;
  • współudział w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby tworzenia i rozwoju systemu informacji przestrzennej Urzędu,
  • tworzenie, edycja warstw tematycznych w standardzie GIS na potrzeby bieżącej działalności Urzędu,
  • współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i przekazywania danych GIS;
 21. prowadzenie spraw z zakresu naliczania opłat planistycznych oraz opłat adiacenckich.

 

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia:

 

Numer usługi Nazwa usługi/sprawy
VIII-1 Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
VIII-2 Decyzje z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
VIII-3 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VIII-4 Podział nieruchomości
VIII-5 Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
VIII-6 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
VIII-7 Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców
VIII-8 Sprzedaż gruntów miejskich stanowiących własność Miasta Bełchatowa
VIII-9 Sprzedaż gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym
VIII-10 Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
VIII-11 Rozgraniczanie nieruchomości
VIII-12 Zgoda na zajęcie terenów będących własnością Miasta Bełchatowa pod budowę inwestycji liniowych
VIII-13 Nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta
VIII-14 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
VIII-15 Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się