2015-05-29

Wydział Spraw Lokalowych

Kierujący: Urszula Urbańska

e-mail: u.urbanska@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 51 07

 

Do zadań Wydziału Spraw Lokalowych należy w szczególności:

 1. opracowywanie zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Miasta;
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o najem komunalnych lokali mieszkalnych;
 3. prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o zamianę komunalnych lokali mieszkalnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z podnajmem komunalnego lokalu mieszkalnego;
 5. prowadzenie spraw związanych z przekwaterowywaniem najemców do lokali zamiennych;
 6. zasiedlanie wolnych mieszkań komunalnych;
 7. przygotowywanie sprawozdań w zakresie analizowania cen najmu lokali mieszkalnych nie należących do mieszkaniowego zasobu miasta;
 8. realizacja zadań wynikających z ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych;
 9. prowadzenie spraw związanych z regulowaniem tytułów prawnych do komunalnych lokali mieszkalnych;
 10. prowadzenie spraw związanych z przedłużaniem umów na najem lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń;
 11. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i rozkładaniem na raty odsetek oraz należności wynikających z tytułu opłat czynszowych za najem komunalnych lokali mieszkalnych;
 12. opiniowanie wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych;
 13. prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z komunalnych lokali mieszkalnych;
 14. realizacja ustawowego obowiązku zapewniania lokali socjalnych w odniesieniu do właścicieli lokali mieszkalnych innych niż Miasto;
 15. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia;
 16. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych;
 17. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków energetycznych;
 18. prowadzenie spraw finansowych związanych z wykonywaniem decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
 19. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o własności lokali;
 20. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem remontów w nieruchomościach komunalnych;
 21. nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem prac remontowych w nieruchomościach komunalnych;
 22. nadzór nad wykorzystywaniem lokali użytkowych;
 23. udział w postępowaniu dotyczącym spadków nabytych przez Miasto w tym związanych z długami spadkowymi;
 24. prowadzenie spraw finansowych wynikających z planowania i wykonania budżetu Miasta;
 25. prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia:

 

Numer usługi Nazwa usługi/sprawy
I-1 Ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
I-2 Obsługa wspólnot mieszkaniowych
I-3 Najem mieszkania komunalnego
I-4 Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego
I-5 Zamiana dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych za pośrednictwem Urzędu Miasta
I-6 Zamiana lokali mieszkalnych między zainteresowanymi stronami
I-7 Lokale zamienne
I-8 Ubieganie się o przyznanie dodatku energetycznego
I-9 Wykonanie prac remontowych w nieruchomościach komunalnych

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się