2015-05-29

Wydział Oświaty

Kierujący: Elwira Antońska

e-mail: e.antonska@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 51 71

 

Do zadań Wydziału Oświaty należy w  szczególności:

 1. nadzór nad opracowywaniem, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, projektu budżetu przez jednostki oświatowe Miasta oraz opracowywanie zbiorczego projektu dla wydatków bieżących w dziale „Oświata”;
 2. bieżąca kontrola planowanych wydatków wynikających z aktualnych planów finansowych jednostek oświatowych Miasta oraz bieżąca kontrola zasadności wnioskowanych przez dyrektorów jednostek oświatowych Miasta zmian w planach finansowych tych jednostek;
 3. nadzorowanie, z ramienia Miasta, ustalania przez jednostki oświatowe Miasta średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz poziomu wydatków poniesionych na ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli;
 4. ustalanie kwoty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli jednostek oświatowych Miasta w przypadku nieosiągnięcia, na poziomie Gminy, na poszczególnych poziomach awansu zawodowego, wynagrodzeń wskazanych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela;
 5. monitorowanie istniejącej sieci szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto, opracowywanie projektów zmian w tym zakresie;
 6. opracowywanie projektów statutów dla nowozakładanych szkół i przedszkoli
 7. monitorowanie rozwoju organizacyjnego szkół i przedszkoli, w tym w szczególności opiniowanie corocznych projektów organizacyjnych jednostek oświatowych Miasta;
 8. współdziałanie z OKE, Łódzkim Kuratorem Oświaty i dyrektorami jednostek oświatowych Miasta w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy jednostek;
 9. przygotowywanie materiałów w sprawie wykonywania zadań organu prowadzącego w zakresie stosunku pracy nauczycieli jednostek oświatowych Miasta, a w szczególności w zakresie:
  • powierzania nauczycielom stanowisk kierowniczych i odwoływania z tych stanowisk,
  • przyznawania dyrektorom i nauczycielom jednostek oświatowych Miasta nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
  • występowania z wnioskami do Łódzkiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  przyznawania nagród i odznaczeń,
  • dokonywania ocen pracy dyrektorów,
  • przygotowywania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta;
 10. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 11. prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania  dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ZFŚS emerytów i rencistów;
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych Miasta;
 13. prowadzenie spraw dotyczących zadań gminy wynikających z funkcjonowania na terenie Miasta szkół i przedszkoli  niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto;
 14. realizowanie zadań Miasta wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej;
 15. kontrola wypełniania przez dyrektorów obowiązków administratorów nieruchomości wynikających z  decyzji o trwałym zarządzie;
 16. współpraca z Wydziałem Inwestycji oraz Wydziałem Rozwoju Miasta w zakresie spraw związanych z prowadzeniem remontów w przedszkolach i szkołach;
 17. nadzorowanie, z ramienia Miasta, działań jednostek oświatowych Miasta związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na wsparcie ich działalności statutowej;
 18. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
 19. kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkującą na terenie Miasta;
 20. podejmowanie działań związanych z egzekucją obowiązku szkolnego, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki w przypadku zaniedbań w tym zakresie;
 21. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów Miasta;
 22. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem udzielanym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia:

 

Numer usługi Nazwa usługi/sprawy
XIV-1 Ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
XIV-2 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
XIV-3 Ubieganie się o przyznanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
XIV-4 Udzielanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
XIV-5 Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się