Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Raport o stanie oświaty 2017
Raport o stanie oświaty 2017
02.02.2018 więcej
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa za rok 2016
Analiza została przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w
art. 9tb ust.1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z
późn. zm.).
27.04.2017 więcej
Raport za lata 2011-2012 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla M.Bełchatowa
Raport POŚ za lata 2011-2012 uwzględnia stopień realizacji
zadań POŚ w okresie perspektywicznym za lata 2013-2016
03.04.2017 więcej
Program ochrony środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024
03.04.2017 więcej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja kwiecień 2017
15.02.2017 więcej
Program współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Program współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
12.01.2017 więcej
Raport o stanie oświaty 2016
Raport o stanie oświaty 2016
14.10.2016 więcej
12