2015-06-19

Rada Miejska w Bełchatowie

Rada Miejska jest organem stanowiąco-kontrolnym. W granicach obowiązującego prawa do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy szczegółowo wymienione w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w tym m.in.:

  • uchwalanie statutu gminy,
  • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników;
  • nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa.

Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

 

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Miasta Bełchatowa, uchwalony uchwałą nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r.

 

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bełchatowie VII kadencji jest ELŻBIETA NATURALNA.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Bełchatowie są: PIOTR WYSOCKI i SEBASTIAN BRÓZDA.

 

Skład Rady Miejskiej w Bełchatowie VII kadencji (2014-2018):

 

1. Brózda Sebastian

2. Czechowski Adam

3. Dżugaj Józef

4. Herudziński Radosław

5. Janicka Joanna

6. Paweł Koszek

7. Kowalski Karol

8. Markiewicz Tadeusz

9. Markiewicz Zdzisław

10. Matyśkiewicz Dariusz

11. Muskała Grzegorz

12. Naturalna Elżbieta

13. Pagieła Małgorzata

14. Pawlikowska Jolanta

15. Pierzchała Krzysztof

16. Pytlewska Dorota

17. Selerowicz Monika

18. Skorupa Ewa

19. Wata Krzysztof

20. Wodziński Józef

21. Wyczachowski Michał

22. Wysocki Piotr

23. Wyszyński Dariusz


Rada Miejska w Bełchatowie
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
tel.44/733 51 68, 733 51 69

e-mail: rada_miejska@um.belchatow.pl