2018-11-26

VIII KADENCJA 2018 - 2023

Skład Rady Miejskiej

Rada Miejska jest organem stanowiąco-kontrolnym. W granicach obowiązującego prawa do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy szczegółowo wymienione w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w tym m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżet miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników; nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa

Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.


Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Miasta Bełchatowa, uchwalony uchwałą nr LI/478/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bełchatowie VIII kadencji jest PIOTR WYSOCKI

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Bełchatowie są:

EWA SKORUPA,   GRZEGORZ MUSKAŁA


Skład Rady Miejskiej w Bełchatowie VIII kadencji (2018-2023):

Broncel Mateusz

Brózda Sebastian

Cieślak Łukasz

Giesko Katarzyna

Gryczka Grzegorz

Kępa Ireneusz

Koszek Paweł

Kowalski Karol

Kuliński Włodzimierz

Lewandowski Dariusz

Mielus Mirosław

Motylska Maria

Muskała Grzegorz

Pagieła Małgorzata

Rożniatowski Arkadiusz

Rzepecki Marcin

Selerowicz Monika

Siedlecki Grzegorz

Skorupa Ewa

Wata Krzysztof

Wyczachowski Michał

Wysocki Piotr

Załęczny Sławomir

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się