2015-03-27

Rejestry, ewidencje

 

Komórka organizacyjna UM Nazwa rejestru/ewidencji
Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji
Wydział Spraw Społecznych Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - rejestr znajduje się w załączniku
Wydział Spraw Społecznych Rejestr Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Prezydenta Miasta Bełchatowa do dnia 23.12.2011 r.
Zespół Obsługi Prawnej Rejestr postępowań egzekucyjnych
Zespół Obsługi Prawnej  Rejestr spraw sądowych
Zespół Obsługi Prawnej Rejestr skarg i wniosków
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
Wydział Geodezji i  Gospodarki Przestrzennej Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Rejestr planów miejscowych
Wydział Geodezji i  Gospodarki Przestrzennej Rejestr ulic i placów
Wydział Geodezji i  Gospodarki Przestrzennej Rejestr numeracji porządkowej ulic
Wydział Skarbu Miasta Ewidencja środków trwałych prowadzona w systemie ręcznym ”Księga środków trwałych” i w systemie elektronicznym ”Mienie komunalne” 
Wydział Oświaty  Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów dotyczących nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych
Wydział Oświaty  Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
Wydział Oświaty Rejestr wniosków i decyzji w sprawie zezwoleń na założenie szkoły publicznej
Wydział Promocji Kultury i Sportu Rejestr instytucji kultury - rejestr znajduje się w załączniku
Wydział Finansowy  Księgi rachunkowe Urzędu Miasta Bełchatowawraz z egzekucją
Wydział Finansowy  Ewidencja podatków i opłat lokalnych, rejestry wymiarowe, przypisów i odpisów
Wydział Finansowy  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
Wydział Finansowy  Ewidencja wynagrodzeń, rozliczeń ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
Wydział Finansowy  Rejestry druków ścisłego zarachowania
Wydział Finansowy Rejestry zaświadczeń
Wydział Finansowy Ewidencja podatku Vat  w zakresie Urzędu Miasta prowadzenie cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży
Zespół ds. Budżetu Księgi rachunkowe Budżetu Gminy Miasto Bełchatów
Wydział Promocji Kultury i Sportu Ewidencja zabytków
Wydział Promocji Kultury i Sportu Rejestr innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 
Wydział Organizacyjny Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie
Wydział Organizacyjny Rejestr interpelacji i wniosków radnych
Wydział Organizacyjny  Rejestr skarg, wniosków i petycji
Wydział Organizacyjny  Rejestr delegacji Radnych
Wydział Organizacyjny  Rejestr Honorowy Obywatel Miasta
Wydział Organizacyjny  Ewidencja delegacji służbowych
Wydział Organizacyjny  Ewidencja pracowników odznaczonych
Wydział Organizacyjny Rejestr wydawanych pieczęci
Służba BHP Rejestr wypadków przy pracy 
Kancelaria Prezydenta Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Kancelaria Prezydenta  Książka kontroli (centralny rejestr kontroli zewnętrznych)
Kancelaria Prezydenta  Rejestr wydawanych pełnomocnictw i upoważnień 
Kancelaria Prezydenta Rejestr przesyłek wpływających 
Kancelaria Prezydenta Rejestr przesyłek wychodzących
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Ewidencja ludności
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Rejestr zamieszkania cudzoziemców
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Rejestr wyborców
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych  Rejestr wydanych zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania
Wydział Spraw Społecznych Rejestr przedpoborowych
Wydział Spraw Społecznych Lista poborowych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rejestr upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Rejestr odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - rejestr znajduje się w załączniku
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Ewidencja tytułów wykonawczych
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnym i   Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wykaz znajduje sie w załączniku
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Rejestr zaświadczeń
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska  Ewidencja obiektów grobownictwa wojennego z okresu I i II wojny światowej zlokalizowanych na cmentarzach w Bełchatowie 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Ewidencja nazwisk pochowanych żołnierzy na cmentarzach w Bełchatowie – księga pochowanych ofiar wojen 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska   Rejestr decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska  Rejestr decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za: zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew, krzewów
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska  Wykaz danych o wnioskach o wydanie decyzji, decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz postanowieniach w/s raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska  Ewidencja dróg, obiektów mostowych
Urząd Stanu Cywilnego Księga urodzeń
Urząd Stanu Cywilnego   Księga małżeństw  
Urząd Stanu Cywilnego   Księga zgonów
Urząd Stanu Cywilnego   Skorowidze alfabetyczne do aktów stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgony za dany rok kalendarzowy
Wydział Finansowy Rejestr zbiorczy podatku VAT

 

Prowadzone rejestry udostępniane są na zasadach ogólnych, zgodnie z procedurą udostępniania informacji publicznej na wniosek.

 

Dane osobowe zawarte w rejestrach i ewidencjach podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Dane zawarte w rejestrach publicznych prowadzonych przez Urząd Miasta Bełchatowa udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na podstawie których rejestr jest prowadzony.

Podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny dane zawarte w rejestrach i ewidencjach publicznych podlegają udostępnieniu wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

 

Dane udostępniane są na wniosek (wzór wniosku znajduje się w załączniku):

1.    pisemny złożony w Punkcie Obsługi Klienta (parter UM, ul. Kościuszki 1), przesłany listownie na adres Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów lub

2.    w postaci dokumentu elektronicznegozłożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP skrytka: /umbelchatow/UM, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: um@belchatow.pl.

 

Przekazanie danych do ich ponownego wykorzystywania w celu innym niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

W przypadku, gdy przepisy na podstawie których rejestr jest prowadzony nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ich udostępnienie.

 

Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach danych (CD, DVD). Dane w formie elektronicznej udostępniane są formatach: doc, pdf, txt, rtf. 


Podmiot, któremu udostępniono dane zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą informacji zawartych w rejestrach oraz wykorzystaniem ich niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 

Załączniki

  Informacja o rejest...ia danych.doc 108,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek.o.udostepni...ublicznym.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr Instytucji Kultury.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr żłobków ...ecięcych.xls 35,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rejestr działalno...12.2019r..pdf 230,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WYKAZ PODMIOTÓW PR...CIEKŁYCH.pdf 108,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZPORZĄDZENIE.pdf 111,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się