2020-01-03

Rachunki bankowe

Informacja o rachunkach bankowych
Urzędu Miasta Bełchatowa i Miasta Bełchatowa

 

Od dnia 1 stycznia 2020 robsługę bankową Urzędu Miasta Bełchatowa i Miasta Bełchatowa prowadzi PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

 

Numery rachunków bankowych obowiązujące od dnia 01.01.2020r.  dla poszczególnych tytułów wpłat:

 

1. Rachunek dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa:

51 1020 3916 0000 0202 0299 8169

Tytuł wpłaty: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek płacony  w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatek leśny, podatek od środków transportowych,mandaty Straży Miejskiej, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Miasta Bełchatowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawa, najem, sprzedaż mieszkań, sprzedaż gruntu, sprzedaż lokali, opłaty za udostępnianie danych osobowych, należności za zajęcie pasa drogowego i inne stanowiące dochody Urzędu Miasta.
Dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe uległy likwidacji z dniem 31.12.2019r.  Do czasu otrzymania pisemnej informacji o nowych indywidualnych rachunkach bankowych, płatności należy dokonywać na rachunek wskazany powyżej.

 

 

2. Rachunek opłaty skarbowej Urzędu Miasta Bełchatowa:

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490

Tytuł wpłaty: opłata skarbowa

 

 

3. Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym Urzędu Miasta Bełchatowa:

59 1020 3916 0000 0102 0299 8268

Tytuł wpłaty: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe uległy likwidacji z dniem 31.12.2019r.  Do czasu otrzymania pisemnej informacji o nowych indywidualnych rachunkach bankowych, płatności należy dokonywać na rachunek wskazany powyżej.

 

 

4.  Rachunek sum depozytowych Urzędu Miasta Bełchatowa:

 71 1020 3916 0000 0602 0299 8292

Tytuł  wpłaty: wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

 

 

5. Rachunek bankowy budżetu Miasta Bełchatowa:

49 1020 3916 0000 0802 0299 2964

Tytuł wpłaty: dotacje, subwencje, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, dochody realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe.

 

 

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

BIC "(SWIFT CODE)":BPKOPLPW

IBAN: Przed właściwym numerem rachunku należy dopisać PL

Płatności należy dokonywać z zaznaczeniem opcji OUR: Opcja "OUR" oznacza, że koszty banku zleceniodawcy oraz banków zagranicznych pokrywa zleceniodawca. W przypadku braku wskazania powyższej opcji wpłata zostanie pomniejszona o koszty prowizji i nie będzie można uznać jej za dokonaną w pełnej wysokości.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się