Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Zagospodarowanie terenów między bl.304,305,306,314,315,319,331,332,333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie”  
Przedmiot zamówienia
„Zagospodarowanie terenów między bl.304,305,306,314,315,319,331,332,333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie”-roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-12  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-09-29 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 586400-N-2017 z dnia 12.09.2017r.  
Cpv
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

Unieważnienie przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

       W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Oferta Nr 1 złożona przez „ KAŹMIERCZAK ” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych  Zbigniew Kaźmierczak, Kosów, ul. Główna 92, 97-310 Moszczenica z ceną ofertową brutto  384 852,24 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa  24/100).  

Jako kryterium oceny ofert przyjęto: Cena – (C) – 60%, Termin płatności faktur (T)– 10%,  Okres gwarancji i rękojmi – (O)- 30% .

Wartość zamówienia  297 962,20 zł, w tym 70 000,00 zł wartość zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cena oferty brutto to 384 852,24  zł. 

    W związku z powyższym zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej (jedynej) oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej (jedynej) oferty.