Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Budowa placu zabaw na os. Dolnośląskim w rej. bl.137, 138, 146”  
Przedmiot zamówienia
„Budowa placu zabaw na os. Dolnośląskim w rej. bl.137, 138, 146” -roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-12  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-09-28 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 586347-N-2017 z dnia 12.09.2017  
Cpv
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
 

Unieważnienie przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie:

        W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie   oferty. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: Cena – (C) – 60%, Termin płatności faktur (T)– 10%,  Okres gwarancji i rękojmi – (O)- 30% .

Oferta nr 1 –NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

                  ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno,

                  cena brutto- 327 788,92 zł 

-   Termin płatności faktur: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
   wystawionej faktury i protokołu odbioru podpisanego przez obie strony,

- Okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego,

Oferta nr 2 –„DRO-MAR”  Marcin Dróżdż

                  ul. Radomska 138,

                 Makowiec, 26-640 Skaryszew,

                 cena brutto- 353 010,00 zł

-   Termin płatności faktur: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
   wystawionej faktury i protokołu odbioru podpisanego przez obie strony,

- Okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego,

Wartość zamówienia  274 017,09 zł, w tym 60 000,00 zł wartość zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
, kwota podatku VAT (23% ) 63 023,93 zł, wartość brutto to 337 041,02  zł. 

    W związku z powyższym zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej  oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.