Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
"Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku" zadanie "Ogrody użyteczne - Jabłoniowy Sad" - część II, obejmująca: budowę ciągów nawierzchni parkowych, budowę instalacji elektrycznych, remont kładki, budowę postumentu pod rzeźbę jabłka oraz: dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych i mała architektura na szlakach turystycznych.  
Przedmiot zamówienia
"Energia, natura i tradycja-na bełchatowskim szlaku" zadanie "Ogrody użyteczne-Jabłoniowy Sad"-część II,obejmująca: budowę ...  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-04  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2017-09-19 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 582673-N-2017 z dnia 04.09.2017  
Cpv
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta tj. Oferta Nr 1 – złożona przez wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: 60% Cena (C), 30% Termin (okres) skrócenia czasu realizacji zamówienia oferty badanej (Ti), 10% Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oferty badanej (Gi).Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający stwierdził, że nieprawidłowo określił zakres przedmiotowego zamówienia. W związku z wprowadzeniem w przedmiotowym zamówieniu robót, które nie wchodziły w zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania, na które uzyskano pozwolenie na budowę i tym samym nie weszły w zakres wniosku aplikacyjnego o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych – polegających w szczególności na budowie postumentu pod rzeźbę jabłka oraz budowie i montażu elementów małej architektury w jabłoniowym sadzie.  Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu niepoprawnie określił zakres zamówienia. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonanie zmiany wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach. A zatem błędny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na to, iż zaistniała nieusuwalna wada postępowania, co uniemożliwia także zawarcie ważnej umowy. Postępowanie obarczone jest błędem niemożliwym do usunięcia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych.