Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa ulic Chełmińskiej, Małopolskiej i Kurpiowskiej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim" - roboty budowlane  
Przedmiot zamówienia
Budowa ulic Chełmińskiej, Małopolskiej i Kurpiowskiej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Realizacja inwestycji...  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
40.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-01  
Data publikacji do
2018-04-05  
Termin składania ofert
2017-09-18 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu 581643-N-2017 z dnia 01.09.2017 r.  
Cpv
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233140-2 Roboty drogowe
 

Zamawiający zawiadamia, iż ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
zostało unieważnione na podstawie  art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
, tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3  art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych..

W przedmiotowym postępowniu wpłynęła jedna oferta  złożona przez   „LEAR” A.i R. Kłucjasz Spółka Jawna,ul. Czapliniecka 146 c, 97-400 Bełchatów z ceną ofertową 2 050 201,38 zł ( słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście jeden 38/100 ),gwarancja i rękojmia minimalną  (60) miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego, terminem wykonania  do 10.12.2018 r.

Oferta została odrzucona na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się