Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Ogrody użyteczne – Jabłoniowy Sad” – nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich, instalacja nawadniająca, elementy małej architektury ogrodowej, stanowiącego I część przedsięwzięcia pn. „Energia, natura, tradycja – na bełchatowskim szlaku”  
Przedmiot zamówienia
„Ogrody użyteczne – Jabłoniowy Sad” – nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich... - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-07-07  
Data publikacji do
2018-04-03  
Termin składania ofert
2017-07-24 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu 546851-N-2017 z dnia 07.07.2017 r.  
Cpv
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232120-9 Roboty nawadniające
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć  tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Kryterium oceny ofert przyjęto:

  1. Cena     - C- 60 % (waga),
  2. Termin (okres) skrócenia czasu realizacji zamówienia - T – 30% (waga)
  3. Długość okresu gwarancji i rękojmi naroboty budowlane- G - 10 % (waga)

Oferta Nr 1 – złożona przez Konsorcjum firm:

                   GARDEN DESIGNERS Derkacz i wspólnicy Spółka Jawna-Lider
                   Konsorcjum, ul. Nowy Świat 30, 20-418 Lublin,

                   Marta Derkacz GARDEN DESIGNERS -Partner Konsorcjum,
                   ul. Poligonowa 2B/40, 20-817 Lublin            

z ceną ofertową brutto 567 199,94 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100), terminem (okresem) skrócenia czasu realizacji zamówienia -15 dni, gwarancją i rękojmią na roboty budowlane 48 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego wykonania zamówienia przez Zamawiającego.

 Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 568 846, 31 PLN, w tym zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych to 189 000,00 PLN. Zatem wartość szacunkowa zamówienia podstawowego to 379 846,31 PLN, brutto 467 210,96 zł.  Cena oferty brutto to 567 199,94 zł.

W związku z powyższym zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej (jedynej) oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej (jedynej) oferty.