Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I"  
Przedmiot zamówienia
Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I"  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
150.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-01-17  
Data publikacji do
2019-03-31  
Termin składania ofert
2018-02-01 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 505735-N-2018 z dnia 17.01.2018  
Cpv
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232120-9 Roboty nawadniające
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Wartość zamówienia wynosi 6 105 136,50 PLN, w tym 1 000 000,00 PLN wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest współfinansowane w 55,59% z wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Załączniki

  Grupa kapitałowa -...nia - ZP.docx 14,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf 497,58 KB (pdf) szczegóły pobierz