Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I”  
Przedmiot zamówienia
Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta...-roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
150.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-11-27  
Data publikacji do
2018-04-05  
Termin składania ofert
2017-12-12 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu 620074-N-2017 z dnia 27.11.2017 r.  
Cpv
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232120-9 Roboty nawadniające
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Podstawę prawną unieważnienia stanowi art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne

   W toku prowadzonego postępowania o udzielenie powyższego zamówienia, jak również zapytań składanych przez Wykonawców, Zamawiający stwierdził  nieprawidłowo określony zakres przedmiotu zamówienia w branży elektrycznej.  Zostały zamieszczone nieaktualne wersje rysunków: rysunek 2a – ogólny widok i schemat połączeń elektrycznych skrzynek zasilających; rysunek 2b - ogólny widok  i schemat połączeń elektrycznych oświetlenia terenu; rysunek 2c - ogólny widok  i schemat połączeń elektrycznych monitoringu terenu; rysunek 2d - ogólny widok i schemat połączeń elektrycznych oświetlenia pamiątkowego głazu; rysunek 2 – schemat zasilania oświetlenia parku. Zgodnie z powyższym Zamawiający nie uwzględnił wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie ofert. Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych elementów przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającym zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu tego postępowania – zawarcia ważnej umowy w sprawie jego wykonania.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił  jak na wstępie. A zatem zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania.  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się