Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I”  
Przedmiot zamówienia
Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta...-roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
150.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-11-27  
Data publikacji do
2018-04-05  
Termin składania ofert
2017-12-12 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu 620074-N-2017 z dnia 27.11.2017 r.  
Cpv
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232120-9 Roboty nawadniające
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Podstawę prawną unieważnienia stanowi art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne

   W toku prowadzonego postępowania o udzielenie powyższego zamówienia, jak również zapytań składanych przez Wykonawców, Zamawiający stwierdził  nieprawidłowo określony zakres przedmiotu zamówienia w branży elektrycznej.  Zostały zamieszczone nieaktualne wersje rysunków: rysunek 2a – ogólny widok i schemat połączeń elektrycznych skrzynek zasilających; rysunek 2b - ogólny widok  i schemat połączeń elektrycznych oświetlenia terenu; rysunek 2c - ogólny widok  i schemat połączeń elektrycznych monitoringu terenu; rysunek 2d - ogólny widok i schemat połączeń elektrycznych oświetlenia pamiątkowego głazu; rysunek 2 – schemat zasilania oświetlenia parku. Zgodnie z powyższym Zamawiający nie uwzględnił wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie ofert. Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych elementów przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającym zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu tego postępowania – zawarcia ważnej umowy w sprawie jego wykonania.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił  jak na wstępie. A zatem zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania.