2016-03-04

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Forma wnoszenia podania sprawy: pisemne złożenie wniosku według załączonego formularzaw Wydziale Rozwoju Miasta (WRM) pok. 301, 302 (II piętro),
ul. Kościuszki 1
Wymagane dokumenty: pismo ze zgłoszeniem zmian stanu faktycznego i prawnego
w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: 14 dni od dnia powstania zmiany
Opłaty: -
Jednostki/Komórki współpracujące: -
Forma zakończenia sprawy: Decyzja o wygaszenięciu zezwolenia, decyzja o zmianie danych w zezwoleniu
Termin załatwienia sprawy: procedura rozpatrywana jest w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku
Tryb odwoławczy: 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Bełchatowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa - Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Informacje dodatkowe:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie Art. 18ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

 

Podstawa prawna:

- Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Art. 35§ 3 i 5,  Art.104 § 1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego

 

Pracownik odpowiedzialny: Sternicka Henryka, Płuska Michał, Przerywacz Łukasz
Numer pokoju: 301,302 (II piętro)
Telefon: 44/733 51 60, 44/733 51 89
Adres: ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Wydział Rozwoju Miasta (WRM)

 

Załączniki

  III - 8 karta.doc 145 KB (doc) szczegóły pobierz
  III - 8 wniosek.docx 23,26 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się