2018-06-13

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Forma wnoszenia podania sprawy: pisemne złożenie wniosku w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie
Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów należy załączyć:

-       pełnomocnictwo ( w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),

-       oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego,

-       zgodę właściciela nieruchomości, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

-       oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

-       rysunek, mapa lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

-       projekt planu:

a)       nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub    krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewyw rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawoochrony środowiska lub

b)      przesadzenia drzewa lub krzewu,

-       decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

-       zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Osoby fizyczne obowiązane są dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą, jeżeli obwód pnia drzew mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zgodnie z art. 83f ust. 5 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zawiera:

-       imię, nazwisko wnioskodawcy,

-       oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

-       rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: dowolny
Opłaty: brak
Jednostki/Komórki współpracujące: Wydział Geodezji i Architektury
Forma zakończenia sprawy: decyzja administracyjna, milcząca zgoda
Termin załatwienia sprawy:

Dla decyzji: terminy zgodnie z k.p.a.

Dla zgłoszeń:

- w terminie 21 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia organ przeprowadza oględziny drzew,

- w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw, natomiast usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie
Tryb odwoławczy: za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Informacje dodatkowe:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

 

Pracownik odpowiedzialny: Agnieszka Freus
Numer pokoju: 13  (I piętro), bud. B
Telefon: 44/ 733-51-83
Adres: ul. Kościuszki 1; 97-400 Bełchatów
Komórka organizacyjna: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ)

Usługę możesz zrealizować również za pośrednictwem platformy ePUAP

Chcąc zrealizować usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, wymagane jest posiadanie konta użytkownika (rejestracja na platformie ePUAP jest darmowa i składa się z kilku prostych kroków)>>zobacz więcej<<

Załączniki

  X-1 -KARTA - Zezwol... krzewów.doc 83 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie - os.... i prawne.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie o pos...rządzeń.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie Spó...zkaniowej.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie Wspó...zkaniowej.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  X-1 ZGŁOSZENIE zam...cia drzew.doc 57,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  X-1 WNIOSEK na usun...cie drzew.doc 74 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się