2018-05-22

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa budynek A, pok. nr 412, piętro III (wzór wniosku według załączonego formularza).

Formularz wniosku dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta UM (parter) oraz  Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa.

 
Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego;

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;

- odpis z właściwego rejestru;

- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

- statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

- regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

- informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy

Opłaty:

Brak opłat

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy

Forma zakończenia sprawy:

Decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wpisu do rejestru w formie decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Informacje dodatkowe:

 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” w celu realizacji procedury związanej w wydaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 7 i art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełna klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączeniu, dostępna jest w Kancelarii Ogólnej UM (parter) oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa.

Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Pracownik odpowiedzialny: Patrycja Dulla
Numer pokoju: 412  (budynek A, piętro III)
Telefon: 44/733 51 59

Adres:

97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Społecznych (WS)

 

Załączniki

  Wniosek o wydanie z...dziennego.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula Informacyjna.docx 19,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Karta usług IV-4.doc 150 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się