2018-05-22

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Forma wnoszenia podania sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa budynek A, pok. nr 412, piętro III (wzór wniosku według załączonego formularza).

Formularz wniosku dostępny jest w  Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego;

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,

- odpis z właściwego rejestru,

- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,

- statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

- regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

- informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Brak opłat.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy:

Decyzja administracyjna. 

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie decyzji administracyjnej - służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Obowiązek informacyjny, w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 wypełniony został przez Administratora w formularzu wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.


Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Pracownik odpowiedzialny:

Patrycja Dulla

Numer pokoju:

412  (budynek A, piętro III)

Adres:

97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

Komórka organizacyjna:

Wydział Spraw Społecznych (WS)

 

Załączniki

  Karta usług IV-4.doc 147,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie z...dziennego.doc 61 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się