2016-03-03

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Forma wnoszenia podania sprawy: pisemne złożenie wniosku według załączonego formularza
w Wydziale Rozwoju Miasta (WRM) pok. 301, 302 (II piętro), ul. Kościuszki 1
Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: dowolny
Opłaty:

opłata za zezwolenie naliczana jest indywidualnie w zależności od rodzaju zezwolenia;

dla napojów alkoholowych:

-do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

- powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- powyżej 18% zawartości alkoholu;
Jednostki/Komórki współpracujące: Wydział Finansowy w/m
Forma zakończenia sprawy: Zezwolenie  sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Informacje dodatkowe: Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony tj. mogą być wydawane na okres do dwóch lat

 

Podstawa prawna:

 -Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Pracownik odpowiedzialny: Sternicka Henryka, Płuska Michał, Przerywacz Łukasz
Numer pokoju: 301,302 (II piętro)
Telefon: 44/733 51 60, 44/733 51 89
Adres: ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Wydział Rozwoju Miasta (WRM)

 

Załączniki

  III - 7 karta.doc 144 KB (doc) szczegóły pobierz
  III - 7 wniosek.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz