2015-05-29

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych wpis, zmiana, wykreślenie

Forma wnoszenia podania sprawy:

1)  Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2) Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów  dziecięcych.

3) Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Ww. dokumenty składane są wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia dostępnego pod adresem: www.empatia.mpips.gov.pl).

Wnioskodawca chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinien założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości- posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP.

4) Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno - lokalowych w klubie dziecięcym (w załaczeniu).

Ww. dokument składamy w formie papierowej.

Wymagane dokumenty:

Niepubliczny Żłobek:

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych złożony na Portalu Informacyjno - Usługowym Emp@tia.

Do wniosku należy załączyć:

- decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,

- decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego,

- w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu,

- oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis.

Klub dziecięcy:

Wniosek o wydanie opini dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno - lokalowych w klubie dziecięcym ( wniosek w załączeniu).

Do wniosku należy załączyć:

- kserokopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w wymaganym terminie nie wniósł sprzeciwu.

- opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m2) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń,

- kserokopię wyniku pomiaru skuteczności wentylacji grawitacyjnej i/lub wentylacji mechanicznej,

- kserokopię wyniku badania bakteriologicznego wody,

- kserokopię decyzji dot. spełnienia wymagań przeciwpożarowych,

- kserokopię dokumentu potwierdzajacego prawo do dysponowania nieruchomością (umowa najmu, akt własnosci),

- umowę na wywóz śmieci.

Podmiot po otrzymaniu pozytywnej opinii lokalno lokalno - sanitarnej wydanej przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia dostępnego pod adresem: www.empatia.mpips.gov.pl) składa:

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciecych.

Do wniosku należy załączyć:

- decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,

- opinię Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie wymagań sanitarno - lokalowych,

- w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu,

- oświadczenie potwierdzajace dokonanie opłaty za wpis.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: Nie dotyczy.
Opłaty: 100 zł w formie gotówkowej w Kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowej na rachunek dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa  - w przypadku wpisu do rejestru. Zwolnienie z opłaty - w przypadku zmiany w rejestrze/ wykreślenia z rejestru.
Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy.
Forma zakończenia sprawy:

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu/ zmiany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Decyzja administracyjna- w przypadku odmowy wpisu do rejestru lub wykreślenia z rejestru.
Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno - lokalowych w klubie dziecięcym - 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dokonanie wpisu do rejestru następuje w ciągu 7 dni od dnia przekazania do Urzędu za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia kompletu dokumentów.

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości uniemożliwiających dokonania wpsiu do rejestru zostanie wydana decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w trybie przewidzianym dla wydania decyzji.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do:

- złożenia wniosku za pomocą Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian dotyczących:

a) nazwy lub imienia i nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

b) numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

d) informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

e) liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym,

f) informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

- złożenia wniosku za pomocą Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia , w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia zmian dotyczących:

a) informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,

b) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,

c) liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego,

d) wysokości opłat w żłobku i klubie dziecięcym.

Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wpisu do rejestru w formie decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Informacje dodatkowe:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wwniosku na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3. Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku  do lat 3,

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

3) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

4) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, 

6) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna,

8) Uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa,

9) Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce,

10) Uchwała Nr XXX/248/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce,

11) Uchwała Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Pracownik odpowiedzialny: Natalia Chudzik
Numer pokoju: pok. nr 12-13 (I piętro, budynek B)
Telefon: 44/733 51 59
Adres: 97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ)

 

Załączniki

  Karta usług IV-1.doc 160 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula Informacyjna.docx 19,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie o...iecięcym.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się