2015-05-29

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych wpis, zmiana, wykreślenie

Forma wnoszenia podania sprawy:

1)  Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wzór wniosku według załączonego formularza).

2) Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów  dziecięcych (wzór informacji według załączonego formularza).

3) Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wzór wniosku według załączonego formularza).

Formularze załączników dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta (parter Urzędu Miasta Bełchatowa) lub w Zespole ds. Pomocy Spolecznej i Zdrowia -pok. nr 12-13 (I piętro - budynek B), lub na stronie BIP: belchatow.bip.gov.pl (w zakładce przyjmowanie i załatwianie spraw - wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

Wniosek i wymagane dokumenty mogą być składane rownieź drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia dostępnego pod adresem: www.empatia.mpips.gov.pl.

Wnioskodawca chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinien założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości- posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

- Dokument określający status prawny wnioskodawcy;

-  Dokument potwierdzający tożsamość;

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu;

- Zaświadczenie o niekaralności;

- Oświadczenie - potwierdzenie dokonanej opłaty;

- W celu potwierdzenia spełnienia wymagań lokalowych i sanitarnych dołącza się pozytywną opinię Komendanta Państwowego Państowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinię właściwego Państowego Inspektora Sanitarnego.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: Nie dotyczy.
Opłaty: 100 zł w formie gotówkowej w Kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowej na rachunek dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa  - w przypadku wpisu do rejestru. Zwolnienie z opłaty - w przypadku zmiany w rejestrze/ wykreślenia z rejestru.
Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy.
Forma zakończenia sprawy:

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu/ zmiany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Decyzja administracyjna- w przypadku odmowy wpisu do rejestru lub wykreślenia z rejestru.
Termin załatwienia sprawy: Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego złożenia w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa (Budynek B, pokój nr 12-13, I piętro - budynek B).
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wpisu do rejestru w formie decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku  do lat 3,

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,

5) Uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Pracownik odpowiedzialny: Natalia Chudzik
Numer pokoju: pok. nr 12-13 (I piętro, budynek B)
Telefon: 44/733 51 59
Adres: 97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ)

 

Załączniki

  Karta usług IV-1.doc 150,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wpis do r...ecięcych.pdf 38,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zmiani...ecięcych.PDF 44,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wykreśl...ecięcych.pdf 35,14 KB (pdf) szczegóły pobierz