2015-05-11

Ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Forma wnoszenia podania sprawy: Pisemne złożenie wniosku według załączonego wzoru w Wydziale Oświaty, III piętro, pok. 402.
Wymagane dokumenty:

W przypadku stypendium

- załączniki wymienione we wniosku.

W przypadku zasiłku losowego

– dodatkowo potwierdzenie zdarzenia losowego.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

W przypadku stypendium:

- do 15 września każdego roku dla uczniów szkół,

- do 15 października każdego roku dla słuchaczy kolegiów.

W przypadku zasiłku losowego wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Opłaty: nie dotyczy
Jednostki/Komórki współpracujące: Szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych, Wydział Finansowy Urzędu Miasta Bełchatowa.
Forma zakończenia sprawy: Decyzja Prezydenta Miasta w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miata Bełchatowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

 

Podstawa prawna: art. 90b, art. 90c ust. 2, art. 90d, art. 90e, art.90m, art.90n ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uchwała nr XXXIX/340/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Bełchatów, art. 104 ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Pracownik odpowiedzialny: Dorota Kacprzak, Beata Jaśkiewicz
Numer pokoju: 402 (III piętro)
Telefon: 44/733 51 72
Adres: ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Komórka organizacyjna: Wydział Oświaty (WOS)

 

Załączniki

  XIII-1 wniosek.doc 229,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Regulamin.doc 171 KB (doc) szczegóły pobierz
  XIII-1 Aktywny form...łchatowa.pdf 278,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  karta usług-XIV-1_BIP.doc 144 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się