2015-05-05

Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

Forma wnoszenia podania sprawy: Pisemne złożenie wniosku według załączonego wzoru w Kancelarii Ogólnej UM (ul. Kościuszki 1) lub w siedzibie Wydziału Promocji Kultury i Sportu (ul. Kościuszki 15) bądź przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@belchatow.pl, listownie na adres Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. 
Wymagane dokumenty: Nie dotyczy
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: 30 dni roboczych przed dniem organizacji imprezy lub wydarzenia
Opłaty: Nie dotyczy
Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy: Przyznanie/odmowa przyznania patronatu
Termin załatwienia sprawy: 14 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Informacjedodatkowe:

Obowiązek złożenia przez organizatora imprezy lub wydarzenia sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobez przetwarzania (prawo do przenoszenia danych - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Posiada Pani/Pan prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bełchatowa.

 

Pracownik odpowiedzialny: Agnieszka Rogaczewska
Numer pokoju: 215 (I piętro)
Telefon: 44/733 51 62, 44/733 51 63
Adres: ul. Kościuszki 15
Komórka organizacyjna: Wydział Promocji Kultury i Sportu

 

Chcąc zrealizować usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, wymagane jest posiadanie konta użytkownika (rejestracja na platformie ePUAP jest darmowa i składa się z kilku prostych kroków)>>zobacz więcej<<

Załączniki

  WNIOSEK O PATRONAT ...ŁCHATOWA.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  regulamin_patronat_...nta XII-1.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  karta XII-1.doc 142,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się