2016-09-07

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Forma wnoszenia podania sprawy: wniosek winni złożyć dostojni jubilaci osobiście lub jeden z małżonków,
Wymagane dokumenty:

dowody osobiste małżonków (do wglądu),

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: wniosek o nadanie medalu przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę  zawarcia małżeństwa. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego,
Opłaty: nie dotyczy
Jednostki/Komórki współpracujące: urzędy stanu cywilnego, ewidencje ludności,
Forma zakończenia sprawy: uroczyste wręczenie medali następuje po przyznaniu odznaczenia przez Prezydenta RP,
Termin załatwienia sprawy: wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce ok. 6 m-cy po złożeniu wniosku,  odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
O terminie i szczegółach organizacji uroczystości wręczenia medali jubilaci zostaną powiadomieni w przesłanym listownie przez tut. Urząd Stanu Cywilnego zaproszeniu.
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Informacje dodatkowe:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o nadaniu medali na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej UrzęduMiasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

- Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Pracownik odpowiedzialny: Urszula Kisiel
Numer pokoju: 104,105,108,109
Telefon:

44 733 00 33, 44 733 99 33, 44 733 52 93, 44 733 52 95, 44 733 52 96,

44 733 52 98, 44 733 52 99, fax 44 733 52 94

Adres:

Złożenie wniosku - ul. Czyżewskiego 7

Uroczystość wręczenia medali - ul. Rodziny Hellwigów 11
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 

Załączniki

  VII-11-karta.doc 145,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się