2016-09-07

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Forma wnoszenia podania sprawy: wniosek winni złożyć dostojni jubilaci osobiście lub jeden z małżonków,
Wymagane dokumenty:

dowody osobiste małżonków (do wglądu),

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: wniosek o nadanie medalu przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę  zawarcia małżeństwa. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego,
Opłaty: nie dotyczy
Jednostki/Komórki współpracujące: urzędy stanu cywilnego, ewidencje ludności,
Forma zakończenia sprawy: uroczyste wręczenie medali następuje po przyznaniu odznaczenia przez Prezydenta RP,
Termin załatwienia sprawy: wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce ok. 6 m-cy po złożeniu wniosku,
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Informacje dodatkowe:

odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
O terminie i szczegółach organizacji uroczystości wręczenia medali jubilaci zostaną powiadomieni w przesłanym listownie przez tut. Urząd Stanu Cywilnego zaproszeniu.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 475 z późn. zm.); rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. nr 277 z 2004 r. poz. 2743 z późn. zm.); ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182,1662).

 

Pracownik odpowiedzialny: Agnieszka Burda, Izabela Kopka
Numer pokoju: 105
Telefon:

 44 733 52 95, 44 733 03 33, 44 733 99 33,  44 733 52 98, 44 733 52 94, 44 733 52 96

Adres:

Złożenie wniosku - ul. Czyżewskiego 7

Uroczystość wręczenia medali - ul. Rodziny Hellwigów 11
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 

Załączniki

  VII-11-karta.doc 144,5 KB (doc) szczegóły pobierz