2016-02-17

Karta Dużej Rodziny

Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej), elektronicznej bądź wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa budynek B, pok. nr 12-13, I piętro (wzór wniosku według załączonego formularza - stronę 3 i 4 należy powielić, w zależności od tego ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek).Formularz dostępny jest w Kancelarii Ogólnej UM (parter) oraz w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa,  jak również na stronie internetowej www.rodzina.gov.ploraz na stronie internetowej Miasta www.belchatow.pl  w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Wniosek i dokumenty, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-6 mogą być składane również drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia dostępnego pod adresem:www.empatia.mpips.gov.pl.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Formularz wniosku oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1)   w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wzór oświadczenia według załączonego formularza);

2)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (wzór oświadczenia według załączonego formularza);

3)   w przypadku dzieci umieszczonych  w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie  o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wzór oświadczenia według załączonego formularza);

5)   w przypadku osób wnioskujących o przyznanie Karty w formie elektronicznej – informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (wzór informacji według załączonego formularza).

6)   w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 1-4 oraz dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1-6  przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 4 a  ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, potwierdzających prawo do przyznania Karty.

Do wniosku składanego elektronicznie dołącza się oryginały  dokumentów,

o których mowa odpowiednio w pkt 1-6, w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów po uwierzytelnieniu ich, tj. opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Karta Dużej Rodziny w formie tradycyjnej/ plastikowej przyznawana jest bezpłatnie.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej – w przypadku rodzin, które złożyły wniosek o przyznanie KDR przed dniem 1 stycznia 2018 r. nie będą podnosiły opłaty, jeżeli złożą wniosek o przyznanie Karty elektronicznej do dnia 31 grudnia 2019 r. Opłaty w kwocie 9,21 zł będą pobierane w przypadku, gdy po 1 stycznia 2018 r. rodzina wystapi z wnioskiem o przynanie KDR w formie tradycyjnej i następnie po odstępie czasowym zawnioskuje o pryznanie Karty elektronicznej).

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi - 9,21 zł.

W przypadku występowania trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, na umotywowany wniosek członka rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Bełchatowa może zwolnić z ponoszenia opłaty za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny/ duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy:

Wydanie Karty Dużej Rodziny  dla każdej uprawnionej  osoby.

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny,  stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznanie Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia  w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa (budynek B, pokój nr  12-13, piętro I). Karty plastikowe (tradycyjne) natomiast wydawane są po dostarczeniu ich przez producenta Kart. Odbioru Kart tradycyjnych (plastikowych) dokonuje osoba składająca wniosek (wnioskodawca), po uprzednim otrzymaniu informacji  o możliwości odbioru Kart (np. poprzez  wiadomość sms).

W przypadku Karty elektronicznej – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – na dares podany w załączniku do wniosku (ZKDR_04), zostanie przesłany link do sklepu,  z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS oraz numer Karty, a na podany nr telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz  z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia). Następnie po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne będzie należało zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło  z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.

Rodzic poza swoją Kartą będzie mógł w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 – wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną).

Tryb odwoławczy:

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od takiej decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni  od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny;

3) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny;

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

DODATKOWEJ INFORMACJI UDZIELA:  
Pracownik odpowiedzialny: Ewelina Plaga
Numer pokoju: 12-13 (I piętro, budynek B)
Telefon: 44/733 51 59
Adres: 97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ)

 

Załączniki

  Karta usług IV - 3.doc 160 KB (doc) szczegóły pobierz
  WNIOSEK.pdf 96,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadcze dot. wła...cielskiej.pdf 81,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadcze o planowa...nia nauki.pdf 82,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_o_pozo...u_dziecka.pdf 81,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja - ZKDR -04.pdf 88,06 KB (pdf) szczegóły pobierz