2016-02-17

Karta Dużej Rodziny

Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny bądź wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa budynek B, pok. nr 18, I piętro (wzór wniosku według załączonego formularza). Formularz dostępny jest w Kancelarii Ogólnej UM (parter) oraz w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa,  jak również na stronie internetowej www.rodzina.gov.ploraz na stronie internetowej Miasta www.belchatow.plw zakładce Karta Dużej Rodziny.

Wymagane dokumenty:

Formularz wniosku oraz okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1)   w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wzór oświadczenia według załączonego formularza);

2)   w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)   w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (wzór oświadczenia według załączonego formularza);

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6)   w przypadku dzieci umieszczonych  w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wzór oświadczenia według załączonego formularza);

8) w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 1- 7 oraz dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: Nie dotyczy
Opłaty:

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi - 9,21 zł. W przypadku występowania trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, na umotywowany wniosek członka rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Bełchatowa może zwolnić z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu karty.

Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy:

Wydanie Karty Dużej Rodziny  dla każdej uprawnionej  osoby.

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznanie Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy: Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia  w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa (budynek B, pokój nr 18, piętro I). Karty natomiast wydawane są po dostarczeniu ich przez producenta kart. Odbioru Kart dokonuje osoba składająca wniosek (wnioskodawca), po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości odbioru Kart (np. poprzez  wiadomość sms).
Tryb odwoławczy:

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od takiej decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Informacje dodatkowe: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie § 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny;

3) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny;

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

5) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

DODATKOWEJ INFORMACJI UDZIELA:  
Pracownik odpowiedzialny: Ewelina Plaga
Numer pokoju: 12-13 (I piętro, budynek B)
Telefon: 44/733 51 59
Adres: 97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ)

 

Załączniki

  WNIOSEK.pdf 96,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadcze dot. wła...cielskiej.pdf 81,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadcze o planowa...nia nauki.pdf 82,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_o_pozo...u_dziecka.pdf 81,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja - ZKDR -04.pdf 88,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Karta usług IV - 3.doc 162 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula Informacyjna.docx 19,9 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się