2016-02-17

Karta Dużej Rodziny

Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej), elektronicznej bądź obu formach / wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa budynek A, pok. nr 412, piętro III (wzór wniosku według załączonego formularza - stronę 3 i 4 należy powielić, w zależności od tego ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek).Formularz wniosku dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kościuszki 1) oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa,  jak również/na/stronie/internetowej www.mpips.gov.pl, www.rodzina.gov.pl oraz na stronie internetowej Miasta w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Wniosek i dokumenty, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-6 mogą być składane również drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia dostępnego pod adresem: www.empatia.mpips.gov.pl.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Formularz wniosku oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1)   w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu  łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wzór oświadczenia według załączonego formularza  o symbolu ZKDR - 03);

2)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (wzór oświadczenia według załączonego formularza o symbolu ZKDR - 01);

3)  w przypadku dzieci umieszczonych  w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –oświadczenie  o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wzór oświadczenia według załączonego formularza o symbolu ZKDR - 02);

5) w przypadku osób wnioskujących o przyznanie Karty w formie elektronicznej – informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (wzór informacji według załączonego formularza o symbolu ZKDR - 04). Wypełnienie formularza ZKDR - 04 nie jest konieczne jeżeli wnioskodawca podał adresy e-mail i numery telefonów członków rodziny we wniosku oraz zaznaczył na ostatniej stronie wniosku oświadczenie dotyczące wyświetlania Kart;

6) w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 1-4 oraz dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1-6  przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 4 a  ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, potwierdzających prawo do przyznania Karty.

Do wniosku składanego elektronicznie dołącza się  oryginały  dokumentów,

o których mowa odpowiednio w pkt 1-7, w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów po uwierzytelnieniu ich, tj. opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Karta Dużej Rodziny w formie tradycyjnej/ plastikowej przyznawana jest bezpłatnie.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej – w przypadku rodzin, które złożyły wniosek o przyznanie KDR przed dniem 1 stycznia 2018 r. nie będą podnosiły opłaty, jeżeli złożą wniosek o przyznanie Karty elektronicznej do dnia 31 grudnia 2019 r. Opłaty w kwocie 9,21 zł będą pobierane w przypadku, gdy po 1 stycznia 2018 r. rodzina wystąpi z wnioskiem o przyznanie KDR w formie tradycyjnej i następnie po odstępie czasowym zawnioskuje o przyznanie Karty elektronicznej lub odwrotnie).

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi - 9,56 zł.

W przypadku wystąpienia trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, na umotywowany wniosek członka rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Bełchatowa może zwolnić z ponoszenia opłaty za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny/ duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy:

Wydanie Karty Dużej Rodziny dla każdej uprawnionej  osoby.

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznanie Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa (budynek A, pokój nr 412, piętro III). Karty plastikowe (tradycyjne) natomiast wydawane są po dostarczeniu ich przez producenta Kart. Odbioru Kart tradycyjnych (plastikowych) dokonuje osoba składająca wniosek (wnioskodawca), po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości odbioru Kart (np. poprzez  wiadomość sms).

W przypadku Karty elektronicznej – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – na adres podany w załączniku do wniosku (formularz informacja - ZKDR_04), zostanie przesłany link do sklepu,  z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS oraz numer Karty, a na podany nr telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia). Następnie po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne będzie należało zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.

Rodzic/małżonek rodzica poza swoją Kartą będzie mógł w swoim telefonie wyświetlać Karty  dzieci oraz drugiego rodzica/małżonka rodzica (jeżeli na ostaniej stronie wniosku zaznaczył oświadczenie dotyczące wyświetlania Kart, lub jeżeli wypełnił załącznik ZKDR-04 – gdzie wskazano tego rodzica/małżonka rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlenia Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną).

Tryb odwoławczy:

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny następuje w formie decyzji administracyjnej.

Odwołanie od takiej decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni  od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzenie 2016/679” podane dane osobowe użytkowników KDR są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

w celu ubiegania się o przyznanie KDR – zgodnie z art. 21  z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,

- lub w celu wydania decyzji administracyjnej (art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego) – zgodnie z art. 16 ustawy 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania KDR lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy użytkownik rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu. Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  - w przypadku odmowy zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie dodatkowej formy Karty lub wydania duplikatu Karty, o których mowa w ust. 1a lub 2 w/w ustawy o Karcie Dużej Rodziny, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną KDR użytkownik Karty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyraża zgodę na przekazywanie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacji o uprawnieniach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie KDR, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączeniu, dostępna jest w Kancelarii Ogólnej UM (parter), w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa, jak również na stronie internetowej Miasta www.belchatow.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny.

 Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny;

3) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny;

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

5) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

DODATKOWEJ INFORMACJI UDZIELA:  
Pracownik odpowiedzialny: Patrycja Kołodziejczyk
Numer pokoju: 412 (budynek A, piętro III)
Telefon: 44/733 51 59
Adres: 97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Społecznych (WS)

 

Załączniki

  Wniosek.pdf 100,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ZKDR 03 -...cielskiej.pdf 78,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ZKDR 01 (...ia nauki).pdf 79,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ZKDR 02 -...stępczej.pdf 77,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ZKDR 04 -...ronicznej.pdf 83,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula Informacyjna.docx 19,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Objaśnienia do wni...j Rodziny.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Karta usług IV - 3 (1).doc 174 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się