2019-07-23

Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne złożenie oferty (tryb konkursowy/pozakonkursowy)w Wydziale Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Bełchatowa budynek A, pok. nr 410 -411, piętro III (wzór ofert według załączonych formularzy).

Formularz ofert dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa,  jak również na stronie internetowej Miasta www.belchatow.pl w zakładce

Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe.

Wymagane dokumenty:

1.Tryb konkursowy.

- oferta według załączonego wzoru - załącznik nr 1;

- inne dokumenty określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

2.Tryb pozakonkursowy.

- oferta według załączonego wzoru – załącznik nr 2.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

W przypadku trybu konkursowego - nabór ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie ofert.

W przypadku trybu pozakonkursowego - nabór ofert w trybie ciągłym.
Opłaty: Nie dotyczy.
Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy.
Forma zakończenia sprawy: Przyznanie/nieprzyznanie dotacji.
Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie dotacji na zadania pożytku publicznego:

1.W trybie otwartego konkursu ofert. (art. 12, 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie).

Termin składania ofert na zadania publiczne zostanie określony w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert i wyniesie co najmniej 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Ocena oferty przez Komisję Konkursową- niezwłocznie.  

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu- Zarządzenie Prezydenta  Miasta Bełchatowa- niezwłocznie.

Przygotowanie umowy na realizację zadania publicznego- niezwłocznie.

2.W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. (art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).  

Podjęcie decyzji o realizacji/nie realizacji zadania- do 7 dni roboczych od daty złożenia ofert.  

Umieszczenie oferty na stronie: www.belchatow.bip.gov.pl/ogłoszenia, www.belchatow.pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa na okres 7 dni, w celu zgłaszania propozycji  uwag.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 

Pracownik odpowiedzialny:

Bożena Radzicka, Małgorzata Łyzińska, Kamil Świtała, Marzena Polak

Numer pokoju: 410 - 411 (budynek A, piętro III)
Telefon: 44/733 52 09, 733 51 59
Adres: 97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Społecznych (WS)

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  Oferta tryb konkurs...nik nr 1.docx 29,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oferta tryb pozakon...nik nr 2.docx 18,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Karta usług IV-6.doc 157,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się