2015-05-29

Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów budowlanych oraz na prawach wyłączności

Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne złożenie wniosku według załączonego wzoru w Punkcie Obsługi Klienta na  parterze Urzędu Miasta ul. Kościuszki 1

Wymagane dokumenty:

- plan sytuacyjny w skali 1:500  z zaznaczonym zakresem zajęcia pasa drogowego lub szkic  w dwóch egzemplarzach

- projekt organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany)

- pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wniosek jest składany przez osobę upoważnioną)

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: Co najmniej 7 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego
Opłaty:

Opłaty  zgodnie z:

-Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr V/32/11 z dnia 03.02.2011 r.

-Uchwałą Rady Powiatu w Bełchatowie Nr VI/54/2011 z dnia 30.03.2011 r.

Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy: Decyzja administracyjna
Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z Kpa
Tryb odwoławczy: Za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.
Informacje dodatkowe: Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego może ulegać zmianie w drodze uchwał podejmowanych przez Radę Miasta lub Radę Powiatu w Bełchatowie. Dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz § 1 ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administarcyjnego, na podstawie art 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku  o opłacie skarbowej oraz na podstawie art. 15 i 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

 

Podstawa prawna: na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz § 1 ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz na podstawie art. 15 i 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Pracownik odpowiedzialny: Renata Pieczko
Numer pokoju: 18 (bud. B)
Telefon: 44/733 52 33
Adres: Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta (ZIT)

 

Chcąc zrealizować usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, wymagane jest posiadanie konta użytkownika (rejestracja na platformie ePUAP jest darmowa i składa się z kilku prostych kroków) >>zobacz więcej<<

Załączniki

  XII-5 - karta umies...czności.doc 74,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  XII-5 wniosek.docx 18,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  XII-5 wniosek II.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się