2019-06-12

Budżet Obywatelski Bełchatowa

Forma wnoszenia podania sprawy: Złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego projektu zadania (twardego/miękkiego) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa wraz z załącznikami osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa budynek A, pok. nr 411, III piętro (według załączonych formularzy) w kopercie z dopiskiem: Budżet Obywatelski Bełchatowa, w godz. pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów w kopercie z dopiskiem: Budżet Obywatelski Bełchatowa (o ważności decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bełchatowa). Formularze dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa, jak również na stronie internetowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu Bełchatowa www.decydujemy.belchatow.pl
Wymagane dokumenty: Formularz zgłoszeniowy projektu zadania twardego/miękkiego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Lista poparcia projektu zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:
Zgodny z corocznie przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie wysokości środków finansowych, wzorów formularzy oraz harmonogramu dla Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
Opłaty: Nie dotyczy.
Jednostki/Komórki współpracujące: Komórki merytoryczne Urzędu Miasta Bełchatowa.
Forma zakończenia sprawy: Wyłonienie w powszechnym głosowaniu mieszkańców projektów zadań twardych/miękkich do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
Termin załatwienia sprawy: Zgodny z corocznie przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie wysokości środków finansowych, wzorów formularzy oraz harmonogramu dla Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta Miasta Bełchatowa w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania informacji o wynikach weryfikacji zgłoszonych projektów zadań.
Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzenie 2016/679”  w celu przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) ww. Rozporządzenia 2016/679 oraz na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu: 

1. zweryfikowania czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu projektów są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń zapisów Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie nr IX/52/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa;

2. zapewnienia jednokrotności głosowania projektów;

3. ewaluacji procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.  

Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa znajduje się w załączeniu, dostępna jest w Kancelarii Ogólnej UM (parter), jak również na stronie internetowej www.decydujemy.belchatow.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

*oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wpisane winno być na dole wniosku lub jako załącznik do wniosku

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

Uchwała Nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r., poz. 2597).

 

Pracownik odpowiedzialny: Kamil Świtała
Numer pokoju: 411 (budynek A, III piętro)
Telefon: 44/733 51 59
Adres: 97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Społecznych (WS)

 

Załączniki

  Karta usług IV - 5.doc 157,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula Informacyjna.docx 20,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz zgłoszen...łchatowa.pdf 341,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz zgłoszen...łchatowa.pdf 314,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LISTA POPARCIA DLA ...ŁCHATOWA.pdf 187,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się