2017-04-26

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Forma wnoszenia podania sprawy: Pisemne złożenie wniosku
Wymagane dokumenty:

Kompletny wniosek

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: Dowolny
Opłaty:

107,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem.

17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy: Decyzja administracyjna
Termin załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Informacje dodatkowe:

W przypadku braku kompletu niezbędnych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Bełchatów spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

Uchwała Nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2016r. poz. 3176);

Uchwała Nr XXII/181/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2012r. poz. 1497).

 

Pracownik odpowiedzialny: Agata Plisiecka
Numer pokoju: 206
Telefon:

44/733 52 56

Adres:

ul. Generała Czyżewskiego 7

Komórka organizacyjna: Wydział  Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (WOK)

Usługę możesz zrealizować również za pośrednictwem platformy ePUAP

Chcąc zrealizować usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, wymagane jest posiadanie konta użytkownika (rejestracja na platformie ePUAP jest darmowa i składa się z kilku prostych kroków)>>zobacz więcej<<

Załączniki

  XI-3 -KARTA -2018 ...YCH -BIP.docx 74,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  XI-3 WNIOSEK o wyda...iekłych.docx 18,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  XI-3 OŚWIADCZENIE.docx 13,44 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się