2017-04-26

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Forma wnoszenia podania sprawy: Pisemne złożenie wniosku
Wymagane dokumenty:

Kompletny wniosek

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: Dowolny
Opłaty:

107,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem.

17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy: Decyzja administracyjna
Termin załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Informacje dodatkowe:

W przypadku braku kompletu niezbędnych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

Uchwała Nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2016r. poz. 3176);

Uchwała Nr XXII/181/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2012r. poz. 1497).

 

Pracownik odpowiedzialny: Agata Plisiecka
Numer pokoju: 206
Telefon:

44/733 52 56

Adres:

ul. Czyżewskiego 7

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

 

Załączniki

  XI-3 KARTA zezwolen...iekłych.docx 73,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  XI-3 WNIOSEK o wyda...iekłych.docx 18,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  XI-3 OŚWIADCZENIE.docx 13,44 KB (doc) szczegóły pobierz