2016-05-06

Decyzja na zajecie pasa drogowego - dróg gminnych i powiatowych -prowadzenie robót w pasie drogowym

 

Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne złożenie wniosku według załączonego wzoru w Punkcie Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta ul.Kościuszki 1

Wymagane dokumenty:

Załączniki:

- plan sytuacyjny w skali 1:500  do uzyskania w Starostwie Powiatowym

- kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów

Co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w pasie drogowym

Opłaty:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalane są w zależności od kategorii drogi, której pas drogowy został zajęty, rodzaju elementu zajętego pasa drogowego, procentowej wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz czasu wykonywania prac. Opłaty zgodnie z:

-Uchwałą Nr XV/108/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 października 2019 r.

-Uchwałą Rady Powiatu w Bełchatowie Nr XVI/111/2020 z dnia 24.01.2020 r.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy

Forma zakończenia sprawy:

Decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.

Informacje dodatkowe:

Inwestor będzie corocznie uiszczał opłatę za urządzenie umieszczone w pasie drogowym. Dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, na podstawie art. 104 z 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej. Miasto Bełchatów spełnia obowiązek infromacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa www.bip.belchatow.pl w zakładce Urząd Miasta.

Podstawa prawna: na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz § 1 ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  oraz na podstawie art. 104 z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej..

DODATKOWEJ INFORMACJI UDZIELA:

Pracownik odpowiedzialny:

Anna Pawłowska

Numer pokoju:

3  (parter), bud. B

Telefon:

44/ 733-52-36

Adres:

Bełchatów,  ul. Kościuszki 1

Komórka organizacyjna:

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ)

 

Załączniki

  X-6 Wniosek - umies...ądzenia.docx 18,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  X-6 Wniosek - robot...udowlane.docx 20,45 KB (doc) szczegóły pobierz
  X-6 - karta prowadz...e drogowy.doc 147 KB (doc) szczegóły pobierz
  protokół odbioru robót.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się