2016-02-23

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Oświadczenia majątkowe składane są na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez radnego, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta. Są to informacje jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

>>Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta Bełchatowa<<

 

Oświadczenia majątkowe złożone przez podmioty zobowiązane w terminie do końca 2015 roku są dostępne na stronie archiwalnej Biuletynu:  http://archiwumbip.belchatow.pl/bip/index.php?t=200&fid=4