Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja Miasta Bełchatowa o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
Informacja Miasta Bełchatowa o rozpoczęciu realizacji projektu
partnerskiego
10.07.2020 więcej
Konsultacje społeczne dot. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 - 2023
Konsultacje społeczne dot. Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Bełchatowa na lata 2021 - 2023
21.10.2020 więcej
Konsultacje społeczne dot. projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok
Konsultacje społeczne dot. projektu Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021
rok
21.10.2020 więcej
Konsultacje społeczne dot. projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Konsultacje społeczne dot. projektu Programu współpracy Miasta
Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
21.10.2020 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wyznaczeniu terminu
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wyznaczeniu terminu
15.10.2020 więcej
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na terenie Schroniska dla osób bezdomnych w Bełchatowie"
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego pn."Działania związane z przeciwdziałaniem COVID -
19 na terenie Schroniska dla osób bezdomnych w Bełchatowie"
20.10.2020 więcej
Protokół z wywieszenia oferty na realizację zadania publicznego pt. "Działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na terenie Schroniska dla osób bezdomnych w Bełchatowie"
Protokół z wywieszenia oferty na realizację zadania
publicznego pt. "Działania związane z przeciwdziałaniem COVID
- 19 na terenie Schroniska dla osób bezdomnych w Bełchatowie"
20.10.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się