Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie
usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Miasta Bełchatowa.
04.10.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
działki o nr nr 264/42, 265/4, 264/45, 265/11 obręb 09
13.06.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
- działki o nr nr 29/10 i 30/13 obręb 02; - działka nr 229/7
obręb 02
13.06.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego pn. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
14.06.2018 więcej
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków
14.06.2018 więcej
Informacja Miasta Bełchatowa o rozpoczęciu realizacji projektu
Informacja Miasta Bełchatowa o rozpoczęciu realizacji projektu
partnerskiego
11.06.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku
Bełchatów-Łękawa
05.06.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się