Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie
usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Miasta Bełchatowa.
04.10.2017 więcej
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- obszar część osiedli Politanice i Dobrzelów; - zmiana
obszaru osiedla Dolnośląskiego; - zmiana fragmentów miasta
Bełchatowa.
12.01.2018 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów i doradców zawodowych
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów
i doradców zawodowych
22.01.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
podesty na "ogródki gastronomiczne"
15.01.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: ochrony
zdrowia oraz pomocy społecznej
10.01.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: turystyki
i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska
10.01.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: oświaty i
wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10.01.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie współpracy z miastami partnerskimi
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie
współpracy z miastami partnerskimi
10.01.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury
fizycznej i sportu
10.01.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: zwalczania
narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
10.01.2018 więcej
123