Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie
usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Miasta Bełchatowa.
04.10.2017 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
16.10.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż tablic
informacyjnych i kierunkowych na szlakach turystycznych
16.10.2018 więcej
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Konferencja Naukowa - "Zaburzenia psychiczne i somatyczne w przebiegu uzależnień. Zagrożenia cywilizacyjne we wspołczesnym świecie"
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego pn. Konferencja Naukowa - "Zaburzenia psychiczne i
somatyczne w przebiegu uzależnień. Zagrożenia cywilizacyjne we
współczesnym świecie"
16.10.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Konferencja Naukowa - "Zaburzenia psychiczne i somatyczne w przebiegu uzależnień. Zagrożenia cywilizacyjne we współczesnym świecie"
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego pn. Konferencja Naukowa - "Zaburzenia psychiczne i
somatyczne w przebiegu uzależnień. Zagrożenia cywilizacyjne we
współczesnym świecie"
16.10.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Bełchatów
P R E Z Y D E N T M I A S T A Bełchatowa informuje,iż w
dniach od 01.10.2018r.do 23.10.2018r. na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa na oraz na stronach
internetowych Urzędu Miasta Bełchatowa będzie zamieszczony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia do
wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Bełchatów.
01.10.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Analizy kosztów i
korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług
komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych
04.10.2018 więcej
Oferty i ogłoszenia
dotyczące zadania pn. Życie na trzeźwo - udział rodzin w
zlocie radości.
16.08.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się