2021-05-26

Informacja zbiorcza za 2020 rok

 

Znak sprawy RP.152 Podmiot wnoszący petycję, w zakresie którego petycja została złożona Przedmiot petycji Sposób zakończenia
RP.152.1.2020 - Petycja w sprawie zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców w związku ze stanem epidemicznym

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa:

https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2020/petycja-z-dnia-02-04-2020-r.html

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Miasto Bełchatów poinformowało, że petycja wniesiona w dniu 3 kwietnia 2020 roku, w zakresie jej pkt 3 została rozpatrzona w sposób przedstawiony poniżej.
    W celu wsparcia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą został wprowadzony Program Wsparcia dla Firm, który przewiduje dla najemców komunalnych lokali użytkowych następujące ulgi:
1. umorzenie czynszu za 1 miesiąc (kwiecień) oraz 50 %  umorzenie czynszu za kolejne 2 miesiące dla podmiotów objętych zakazem bądź ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
2. dla pozostałych podmiotów, które dobrowolnie zrezygnowały z prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zagrożenie zakażeniem, stosuje się 50 % umorzenie czynszu na okres 3 miesięcy począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r.
RP.152.2.2020<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <![endif]--> -

Petycja w sprawie uregulowania dostępu mieszkańców Miasta do oferty "Ośrodka Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna k/Bełchatowa

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa:

https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2020/petycja-z-dnia-14-06-2020-r.html

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach      ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Miasto Bełchatów poinformowało, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach w związku z niespełnieniem wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 przywołanej ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia w/w petycję.

Petycja została wniesiona przez grupę podmiotów, nie zawiera natomiast wskazania ani osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (a jedynie osobę i adres do korespondencji), ani miejsc zamieszkania każdego z tych podmiotów. Niezależnie od powyższego, sprawa poruszona w petycji była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bełchatowie, jak również przedstawiona została Radnym Rady Miejskiej w Bełchatowie podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2020 r. Stosownej odpowiedzi udzieliło Biuro Rady Miejskiej w Bełchatowie.

RP.152.3.2020 Społeczny Komitet Budowy ulicy Glinianej Petycja w sprawie podjęcia niezwłocznych działań związanych z budową ulicy Glinianej

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa:

https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2020/petycja-z-dnia-09-09-2020-r.html.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach      ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Miasto Bełchatów poinformowało, że zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach w związku z niespełnieniem wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 przywołanej ustawy pozostawia się petycję bez rozpatrzenia. W petycji  nie wskazano ani osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję ani miejsc zamieszkania każdego z podmiotów wnoszących petycję. Biorąc pod uwagę treść art. 7 ust.1 ustawy o petycjach, petycja, która nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, o których mowa powyżej pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

RP.152.4.2020 - Petycja Mieszkańców z rejonu os. 1000-lecia i os. Wolność dot. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku ulic i parkingów

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa:

https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2020/362468_petycja-z-dnia-09-09-2020-r.html

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.870) Miasto Bełchatów poinformowało o rozpatrzeniu petycji w następujący sposób.

Miasto Bełchatów w sierpniu 2020 roku złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 – go Maja w Bełchatowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W momencie otrzymania dofinansowania Miasto przystąpi do jego realizacji.

Przytoczone w petycji przejście dla pieszych na wysokości ul. Witosa jest zaprojektowane i będzie wykonane przy realizacji zadania.

RP.152.5.2020 Społeczny Komitet Budowy ulicy Glinianej<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <![endif]--> Petycja dot. podjęcia niezwłocznych działań związanych z budową ulicy Glinianej

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa:

https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2020/petycja-z-dnia-12-10-2020-r.html

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.870) Miasto Bełchatów, poinformowało o rozpatrzeniu petycji w sposób następujący.

Poinformowano, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 182/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2021 r., w dniu 30 września minął termin składania wniosków do budżetu min. przez mieszkańców. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do 7 października przekazał do Zespołu ds. Budżetu wykaz wszystkich wniosków, będących w posiadaniu Wydziału.

Wnioski dotyczące wykonania projektu i budowy ulicy Glinianej, złożone przez Klub Radnych, zostały również umieszczone w w/w wykazie.

Realizacja zadania wymaga opracowania projektu budowlanego wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji. W momencie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta, w pierwszej kolejności Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przystąpi do wyboru Wykonawcy na opracowanie projektu, a następnie po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień przystąpi do wyboru Wykonawcy na budowę nawierzchni ulicy Glinianej.

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->
RP.152.6.2020 - Petycja w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zwolnienia z opłat koncesji alkoholowej

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa:

https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2020/petycja-z-dnia-09-12-2020-r.html

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Miasto Bełchatów poinformowało, iż petycja wniesiona w dniu 09.12.2020 r. została rozpatrzona w sposób poniżej przedstawiony:

Zgodnie  z art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U .z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.), rada gminy ma możliwość podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia zwolnienia z należnej opłaty za 2020 rok za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie.

W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy wykorzystane są na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele, przy czym dochody te za  rok 2020 zostały już rozdysponowane na powyższe cele.

Oferując wsparcie dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii dokonano szerokiej analizy zarówno oczekiwań społecznych, skutków finansowych dla budżetu Miasta Bełchatowa, oczekiwanego wsparcia, jak i regulacji prawnych dających podstawy prawne do stosowania ulg w spłacie zobowiązań przez podatników.

Artykuł 15p ustęp 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  stanowi, że: „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.”

W ustawie brak jest definicji pogorszenia płynności finansowej, ponadto ustawa na wprost wskazuje, że zwolnieniem można objąć grupę przedsiębiorców (wskazaną ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej), będących podatnikami tego podatku. To ograniczenie powoduje nierówne traktowanie przedsiębiorców, gdyż zwolnieniem objęci mogliby zostać tylko przedsiębiorcy będący jednocześnie właścicielami nieruchomości, w których jest prowadzona działalność gastronomiczna. Podmioty wynajmujące nieruchomości, prowadzące działalność gastronomiczną w innych formach organizacyjnych, nie byłyby objęte wskazaną preferencją podatkową.

Szersze możliwości udzielenia ulg daje ustawa Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisami rozdziału 7a (Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.) organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, a także umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.

Zważywszy wszystkie powyższe argumenty, Prezydent Miasta Bełchatowa proponuje podatnikom, którzy w związku z sytuacją  występowania epidemii Covid-19 mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, składanie wniosków o ulgę, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa i oferuje odroczenie terminu płatności podatku, a także odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, a w uzasadnionych przypadkach umorzenie w całości lub  w części zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Jednocześnie należy zauważyć, że przy rozpatrywaniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego organ podatkowy dokonuje oceny pod kątem aktualnej sytuacji finansowej strony i na tej podstawie wydaje rozstrzygnięcie. Względy uzasadnione ważnym interesem podatnika wymagają przede wszystkim ustalenia aktualnej sytuacji majątkowej wnioskodawcy  i skutków ekonomicznych, jakie wystąpią dla niego w momencie realizacji zobowiązania.  Każdy wniosek o udzielenie ulg rozpatrywany jest indywidualnie, a forma rozstrzygnięcia zindywidualizowana.


 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się